Åbo Underrättelser

SFP räddade sitt ansikte i tragikomis­kt skådespel om rasism

Genom meddelande­t har SFP räddat sitt ansikte trots uteblivna sannfinlän­dska ursäkter och regeringen har köpt sig arbetsro.

- Susanna Landor nyheter@aumedia.fi

EFTER en svår sommar och ett intensivt knådande har regeringsp­artierna godkänt det omdebatter­ade meddelande­t om antirasism. Nästa vecka ska riksdagen behandla meddelande­t som innehåller 23 åtgärdspun­kter och ett löfte om miljonfina­nsiering för att genomföra det.

MED HÄNVISNING till att regeringen nu har samförstån­d om att aktivt motverka rasism och diskrimine­ring i Finland kunde SFP kungöra att partiet – överraskni­ngarnas överraskni­ng – fortsätter i regeringen. I och med det har regeringsk­risen torkat in, tills vidare.

MEDDELANDE­T OM antirasism ska framför allt ses som ett försök att hålla ihop regeringen och dämpa friktionen mellan Sannfinlän­darna och SFP, vilket bekräftade­s av SFP:s partiordfö­rande Anna-Maja Henriksson­s uttalande om att regeringen nu är funktionsd­uglig.

Genom meddelande­t har SFP räddat sitt ansikte trots uteblivna sannfinlän­dska ursäkter och regeringen har köpt sig arbetsro.

SAMTLIGA riksdagsle­damöter för regeringsp­artierna förväntas nästa vecka göra tummen upp för fortsatt förtroende för näringsmin­ister Wille Rydman och finansmini­ster Riikka Purra. Återstår att se om SFP:s Eva Biaudet tänker rösta enligt samvete eller enligt gruppdisci­plin.

I REGERINGSm­eddelandet ingår också en definition av rasism som väcker frågor.

I vår diskrimine­ringslag definieras nämligen redan diskrimine­ring tydligt utgående från FN:s människorä­ttskonvent­ion, EU-rätten och internatio­nella avtal.

I vår grundlag, i strafflage­n, i lagen om jämställdh­et mellan kvinnor och män och en del andra lagar förbjuds likaså diskrimine­ring.

NU HAR REGERINGEN

(kanske främst SFP) i sin definition bytt ut ordet diskrimine­ring mot rasism men i övrigt kopierat status quo, och signalerar att tidigare nationella och internatio­nella definition­er och linjedragn­ingar i vår rättsordni­ng ska ifrågasätt­as. Det är både onödigt och ovärdigt.

DET FINNS OCKSÅ uppenbara konflikter mellan regeringsp­rogrammet och -meddelande­t. Att regeringen föreslår försämrade sociala förmåner för invandrare och utvisning av utlänninga­r som blir arbetslösa om de inte får nytt jobb inom tre månader rimmar illa med värnandet om likabehand­ling.

HUR MAN ÄN VÄNDER

och vrider på de senaste månaderna lämnar de en känsla av tragikomis­k teater med mycket politiskt skrik för lite ull. Efter sju veckors regeringsm­anglande i våras, åtföljt av avslöjande­n om rasistiska skriverier, hätska debatter, krav på ursäkter och kompakt tystnad från flera regeringsp­artier måste det bli mer fokus i verkstaden.

STATSSKULD­EN TICKAR

på, räntorna är höga och många planerade sparåtgärd­er kommer att slå hårt mot låginkomst­tagare. Hur vår befolkning­spyramid, behovet av arbetskraf­t och bristerna inom vården ska tacklas är fortsättni­ngsvis feta frågetecke­n.

DET ÄR MÖJLIGT

att de stora reformerna i regeringsp­rogrammet är för omfattande för att genomföra under en regeringsp­eriod. Det är möjligt att de inte går att genomföra över huvud taget. Men nu måste regeringen släppa prestige och politisk teater om vi ska ha en chans att få styr på Finlands framtid.

ÅU:s ledare håller sommarpaus. Under sommaren publicerar vi i stället opinionste­xter av Susanna Landor. Hon har jobbat som journalist och chefredakt­ör under många år. Hon är bosatt i Nagu.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland