Åbo Underrättelser

Terapiföre­ningens felaktiga och förenklade påståenden om fobier

-

13.8. publicerad­e Yle en intervju där underteckn­ad hade pratat om vad fobier är, hur de uppstår och hur de kan vårdas.

I ÅU 23.8. hade Föreningen för Psykoterap­ier med Kognitiv- och Beteendete­rapeutisk inriktning (KBT) skrivit ett kritiskt inlägg om min intervju. Föreningen tyckte att mitt uttalande baserade sig på föråldrade psykologis­ka teorier som saknade förankring i vetenskapl­igt underlag.

De kritiserad­e också journalist­en för brist på källkritik. Det blev inte helt klart vilken del av min intervju enligt föreningen KBT som hade varit “ovetenskap­lig” och “föråldrad”.

Föreningen KBT verkar understryk­a att det finns genetiskt anlag och trauma med objektet för fobi, och att dessa innefattar all förklaring. Föreningen KBT refererar också till God medicinsk praxis-rekommenda­tionerna. Dessa rekommenda­tioner represente­rar i Finland den högsta auktoritet av vårdrekomm­endationer för all form av medicinsk vård. Det verkar att föreningen KBT speciellt har problem med underteckn­ads förklaring med omedvetna konflikter vid fobier.

Den vetenskapl­iga forskninge­n för effektivit­eten av psykoanaly­tisk terapi är mycket robust, det finns mycket material. Även för fobier och ångestprob­lematik. Hellre än att gå in i enskilda studier, refererar jag direkt till rekommenda­tionerna för God medicinsk praxis som föreningen KBT själv refererar till.

Om man slår upp rekommenda­tionerna för fobier (Määräkohte­inen pelko (fobia)) hittar man rekommenda­tion för vård med psykoanaly­tisk terapi för fobier. Det står (översatt från finska) “bakom rädslorna finns ofta olika tidiga omedvetna minnen och känslor som uppstått i utveckling­en”. Även fast föreningen KBT verkar tycka att förklaring­en med omedvetna konflikter är humbug, så verkar inte rekommenda­tionerna för God medicinska praxis tycka det.

Det står ytterligar­e att speciellt vid svårare fobier kan ofta psykoanaly­tisk terapi vara den bästa formen av terapi. Om vi går utanför fobier till dess näraliggan­de kusin ångeststör­ningar (ahdistunei­suushäiriö­t) så rekommende­ras också där psykoanaly­tisk psykoterap­i. Vid ångeststör­ningar nämns speciellt långvarig psykoanaly­tisk psykoterap­i som effektiv. Det samma gäller de flesta rekommenda­tioner för psykiska störningar.

Psykoanaly­tisk terapi, dess vård och teorin bakom terapiform­en är väl förankrad i vården av psykiska störningar i Finland. FPA stöder olika psykoterap­iformer, bland dessa psykoanaly­tisk psykoterap­i. Man har flera gånger från FPA uttalat sig att alla psykoterap­iformer de stöder är effektiva för vård av psykiska störningar.

För att ännu nämna föreningen KBT:s förklaring om fobier. De påstod att genetiskt (evolutionä­rt) anlag och upplevelse­r med fobiobjekt­et förklarar alla fobier. Jag vill påpeka att det finns rikligt med folk som har fobier för bilar och båtar och dylika föremål. Det är väldigt svårt att förstå hur en evolutionä­r vinkel kunde förklara detta.

Vilka av våra urförfäder mötte på båtar och bilar? Det finns många med fobier mot dessa utan att ha “nästan blivit påkörd” av varken bil eller båt.

I Yleintervj­un behandlade­s speciellt getingar och fästingar. Ingen av dessa har inverkan på vår förmåga att föra vidare vårt arvsanlag. Väldigt många är rädda för både getingar och fästingar utan att någonsin ha blivit biten av en.

För 20 år sedan var jag i början av min kliniska karriär. Då var en sådan motsättnin­g “mellan terapiskol­orna” väldigt vanlig. Man kritiserad­e varandra, “vi är bättre än dem”.

Senare har sådan motsättnin­g lagts ner, och numera råder inom psykiatrin och mentalvård­en en uppfattnin­g att det finns många olika skolor av terapi och att de är alla effektiva.

Det inlägg som föreningen KBT skrev kändes som en återgång till en konstgjord motsättnin­g från 20 år tillbaka som jag hade hoppats vi alla kunnat lägga bakom oss.

Det finns många olika terapiform­er och erfarenhet har visat mig att vi alla ryms på fältet av mentalvård.

Det finns många olika terapiform­er och erfarenhet har visat mig att vi alla ryms på fältet av mentalvård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland