Åbo Underrättelser

Advokaten bygger nytt och reder upp gammalt

- Niklas Lindström Advokat och delägare i MK-Law Ab

Enligt kalendern är sommaren slut. Hösttermin­en har börjat både på skolor och arbetsplat­ser, och den improviser­ade arbetspunk­ten i bastun ute i skärgården har ersatts av kontorets bekvämligh­eter.

PÅ SAMMA

sätt som början av kalenderår­et känns även denna tid på året som en liten nystart. Samtidigt kan det vara en tid att begrunda vad det egentligen är som fyller dagarna.

EN DEL ADVOKATER

är generalist­er som sköter så gott som alla typer av uppdrag. Dessa har ofta en mycket bred allmän bildning inom juridikens olika områden och ett mycket brett arbetsfält. Andra advokater har nischkunna­nde på ett mycket smalt område, och vet i praktiken allt som finns att veta om just det området. Dessa personer har ett mycket djupgående juridiskt kunnande inom sin expertis, men jobbar sällan över ett brett område.

efter semestern har jag delvis varit med och byggt nytt. Jag har arbetat med bolagsrätt­sliga frågor, licensavta­l och företagskö­p, vilket ofta är framåtblic­kande arbete i positiv anda. Jag har även suttit på styrelsemö­ten. I Ekenäs Sparbank, en av Finlands äldsta banker med långa anor, och i Ekta Bryggeri, ett lokalt mikrobrygg­eri med en detta år öppnad gastro pub. Även detta arbete är nyskapande och framåtblic­kande. Styrelsern­a fokuserar på att säkerställ­a bolagens verksamhet och utveckla den ytterligar­e.

UNDER VECKORNA

efter semestern har jag även varit med och rett upp gammalt. Jag har sysslat med tvister mellan delägare i aktiebolag, entreprena­dtvister, affärsjuri­diska brottmål och skiljeförf­aranden samt suttit i möte som medlem i varuhusbol­aget Stockmann Abp:s borgenärsd­elegation. Då man arbetar med tvister och brottmål är fakta vanligtvis redan givna.

DET GÅR INTE

att ändra på det som skett, men man försöker göra det bästa av de förutsättn­ingar som finns. Trots att allt redan skett kan det finnas motstridig och oklar informatio­n om händelsern­a, och alltid är det inte helt lätt att utreda vad som egentligen har hänt. Innan man vet vad fakta är, går det inte att tillämpa rättsregle­rna.

Som en företagsju­rist från Texas sade under ett videomöte här om dagen: ”It’s a mess, like it usually is when the guys in commercial contact us lawyers.”

ÖVERBLICKE­N ÖVER

arbetsuppg­ifterna under de senaste veckorna åskådliggö­r en tudelning. Dels blickar advokaten framåt. Han är med och bygger och utvecklar något nytt, bidrar för egen del till att skapa samhälleli­ga byggstenar för en bättre framtid. Dels blickar advokaten bakåt. Han reder upp något som redan har skett, och som måste klaras ut. Genom sitt arbete tryggar advokaten rättsstate­n.

BÅDE FRAMÅTBLIC­KANDE

PÅ VÅR BYRÅ HAR vi valt något av en medelväg mellan dessa ytterlighe­ter. Vi är specialise­rade på affärsjuri­dik och tvistlösni­ng, men även med denna specialise­ring blir arbetsfält­et brett nog.

Det går inte att ändra på det som skett, men man försöker göra det bästa av de förutsättn­ingar som finns.

UNDER VECKORNA

nyskapande och bakåtblick­ande uppredande är centrala delar av advokatkår­ens arbete. En del advokater ägnar sig hellre åt den ena och andra åt det andra. Ofta lönar det sig för klienten att anlita en advokat redan då man bygger på något nytt, för att undvika att behöva anlita advokaten för att reda upp något gammalt. Ofta kan advokaten bidra till det nya projektet med lösningar som minskar på sannolikhe­ten för att senare hitta projektet i backspegel­n.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland