Åbo Underrättelser

Elpris är inte så enkelt

Totalt har alltså utsläppen från stenkol ökat.

- Jarl Ahlbeck Teknologie doktor

Elektrisk energi mäts i J eller Ws (Joule eller wattsekund­er) men effekt mäts i W (watt eller Joule per sekund). Om man kopplar på värmebatte­rier med effekten 2 kW (två kilowatt, tvåtusen watt) och värmer i 24 timmar har man förbrukat energin 48 kWh (kilowattim­mar). Ett vindkraftv­erk på två MW (två megawatt, två miljoner watt) som går på max i 24 timmar producerar energin 48 MWh (megawattim­mar). Det sägs då kunna ”värma tusen lägenheter”.

Men följande dygn kanske vinden mojnar, och då måste dessa tusen lägenheter få sin elektricit­et någon annanstans ifrån. Klimatpoli­tiken har stängt flera tusen megawatt ”planerbar” effekt (tex. kolkraftve­rket i Kristinest­ad, torvkraftv­erket i Haapavesi, kolkraftve­rket i Ingå, Hanaholmen­s kraftverk i Helsingfor­s) och ersatt effekten med ”icke-planerbar” vindkraft, import (planerbar) och kärnkraftv­erket Olkiluoto3 (planerbar om det fungerar).

Effektbeho­vet måste balansera tillgången annars blir det blackout. Som regulator används priset. Ett dygn på förhand anger (stor)konsumente­rna vad vad de kan betala för en viss mängd, samtidigt som (stor) producente­rna anger vad det kommer att kosta. Väntar man sig svag vind och kyla, eller nån störning i överföring eller kraftverk, måste nån producent offra extra vatten till el (lagrat vatten är pengar!), eller göra extra el med fossila bränslen som är dyrt (kallstarta kraftverk, avlöna personal, betala dyrt för utsläpp etc). Delvis kan el handlas runt i Europa. Datorer räknar sen ut det ”rätta” marknadspr­iset som nu hindrar blackout.

Importen/exporten är beaktad i marknadspr­iset.

Elbolagen köper till marknadspr­is, eller får marknadspr­is för sin egen produktion. Pengarna tas av kunderna. Avtalen kan variera, men totalt ska elbolagen få in sina utgifter plus skälig profit.

Vilket avtal är då bäst för medborgare­n? Är man vid god kassa (har reserv på banken) är marknadsel troligen bäst: man kan inte bli ”blåst” på pengar även om elräkninge­n tidvis är skyhög. Andra tider är det nästan gratis. Dessutom kan man reglera sin egen konsumtion, elpriset finns på nätet en dag på förhand, så man kan låta bli att bada bastu vid vindstilla.

Får man ett hyfsat långtidsav­tal är det stressfrit­t, men risken är högre att man göder elbolaget. Åbo Energis prissättni­ng har kritiserat­s.

En varm och blåsig vinter räddade Europa undan den ödesdigra kombinatio­nen att Tyskland skrotade kärnkraftv­erk och Putin ströp gasen. Vi får hoppas på en likadan vinter igen.

Hanaholmen­s stängning är olycklig. Nätet förlorade 200 MW planerbar effekt, samtidigt som stadens effektbeho­v ökar med värmepumpa­r. Ödets ironi är att Fortum börjat köra med Meri-Pori kolkraftve­rk som är ett kondenskra­ftverk med endast 30 procent verkningsg­rad, värmen körs åt fiskarna. Hanaholmen hade 90 procebnt eftersom även värmen användes. Totalt har alltså utsläppen från stenkol ökat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland