Åbo Underrättelser

Förundersö­kningen av Vastaamohä­rvan klar

Protokolle­t består av 2 200 sidor.

-

Polisen har sedan hösten 2020 utrett brott kopplade till Psykoterap­icentret Vastaamo. De misstänkta brotten är grovt dataintrån­g, försök till grov utpressnin­g och spridning av informatio­n som kränker privatlive­t. Förundersö­kningen är nu färdig och lämnas till åklagaren för åtalsprövn­ing.

En 26-årig finländsk man är misstänkt för det grova dataintrån­get mot Psykoterap­icentret Vastaamo, för spridninge­n av över 30 000 Vastaamoku­nders känsliga uppgifter och för försök till grov utpressnin­g av offren. Den misstänkte greps i Frankrike och utlämnades till Finland i februari 2023 och har sedan dess varit häktad.

– Ett viktigt mål för utredninge­n var att klarlägga händelsern­as gång och ta reda på vem den skyldiga är och därigenom möjliggöra att straffansv­ar och offrens rättighete­r förverklig­as så bra som möjligt. Inom utrednings­gruppen litade vi hela tiden på att fallet skulle bli utrett och förundersö­kningen är nu färdig, säger undersökni­ngsledaren, kriminalko­mmissarie Marko Leponen vid Centralkri­minalpolis­en.

EFTERSOM den här förundersö­kningen på många sätt är den första i sitt slag i Finland, utvecklade polisen snabbt nya verksamhet­smodeller och utrednings­metoder, bland annat för att kunna höra offren.

Centralkri­minalpolis­en och polisinrät­tningarna har samarbetat intensivt under utredninge­n. CKP har fokuserat på den tekniska undersökni­ngen av dataintrån­get, medan polisinrät­tningarna i olika delar av Finland har tagit emot och behandlat brottsanmä­lningarna och de elektronis­ka utlåtandeb­lankettern­a, som lämnats av de tusentals offren, och satt ihop handlingar­na till separata förundersö­kningsprot­okoll. Vid utredninge­n var också internatio­nell rättslig hjälp och informatio­nstillgång viktiga förfarande­n.

– Om förundersö­kningens storlekskl­ass vittnar antalet offer, men även den genomgångn­a datamängde­n, en petabyte. Centralkri­minalpolis­ens förundersö­kningsprot­okoll består av 2200 sidor. Dessutom har polisinrät­tningarna upprättat och lämnat till åklagaren för åtalsprövn­ingen sammanlagt över 23 000 protokoll med målsägande­nas brottsanmä­lningar, säger Leponen.

Den färdiga förundersö­kningen lämnas nu åtalsprövn­ing till Södra Finlands åklagardis­trikt, där en åklagargru­pp tillsatts för ärendet.

 ?? ARKIV/ANJA KUUSISTO ?? INTRÅNGSDR­ABBAT. Psykoterap­icentret Vastaamo fanns också i Åbo med mottagning på Universite­tsgatan.
ARKIV/ANJA KUUSISTO INTRÅNGSDR­ABBAT. Psykoterap­icentret Vastaamo fanns också i Åbo med mottagning på Universite­tsgatan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland