Åbo Underrättelser

”Att slopa en viss investerin­g är inte att anpassa ekonomin”

» Nu tar Åbopolitik­erna fram finkammen på jakt efter överlappni­ngar och annat onödigt som kan skalas bort. Staden måste spara 30 miljoner euro inom några år.

- Carina Holm 045 131 9620 carina.holm@aumedia.fi

Få av de ledande Åbopolitik­erna har i det här skedet ett klart svar på hur deras parti tycker att staden borde spara 30 miljoner euro enligt stadsstyre­lsens tidigare beslut.

Ju större parti och ju mer tyngd i stadsfullm­äktige, desto färre konkreta svar för tillfället, även om besluten måste fattas i höst.

SAMLINGSPA­RTIETS Sini Ruohonen, som represente­rar stadens största parti, säger kort att fullmäktig­egruppen inte har diskuterat sparåtgärd­erna ännu.

Också SDP:s Taru Pätäri säger att diskussion­en mellan partierna tar fart först nu.

– Jag hoppas att det inte skulle handla om egentliga sparåtgärd­er, utan om att anpassa verksamhet­en. Överlappan­de verksamhet ska skalas bort och det som kan effektiver­as.

DE GRÖNAS Sofia Engblom

säger att partiet presentera­r sina egna budgetmål i mitten av oktober.

– Vi kan inte ta ställning till något sparande före det.

VF:S SARA Koiranen säger att partiet förväntar sig att man i budgetförh­andlingarn­a håller fast vid den serviceniv­å som partierna har kommit överens om i borgmästar­avtalet, som styr fullmäktig­es arbete under hela den pågående fyraårsper­ioden.

– Sparåtgärd­erna får inte försämra servicen. Vi hoppas att man inte försöker spara genom att använda osthyveln och ta lite från olika serviceomr­åden.

Också hon talar för ökad effektivit­et och reformer.

– När processen framskride­r blir åtgärdsför­slagen mer konkreta. Utgående från det formulerar vi våra egna alternativ och budgetmål.

SFP:S Nicke Wulff konstatera­r att politikern­a måste anpassa budgeten för 2024 med över 20 miljoner euro.

– Att Åbo och nästan alla andra stora städer dessutom tappar enormt mycket statsandel­ar gör inte läget bättre.

En utmaning är Åbos roll som centrum i regionen.

– Åbo investerar och upprätthål­ler många funktioner inom utbildning, kultur och fritid med mera som kranskommu­nerna och deras invånare kan utnyttja utan att betala vad det egentligen kostar. Det skulle vara fint med bättre regionalt samarbete i framtiden.

EN UTMANING

för Åbo är också en stark inflyttnin­g som kostar staden en hel del i och med att fler behöver service.

– Kranskommu­nerna har inte alls samma utmaningar som vi, samtidigt som de kan dra ekonomisk nytta av Åbo som lokomotiv för hela regionen.

Wulff säger att anpassa tyvärr inte betyder att man slopar någon speciell investerin­g.

– Vi måste komma åt driftsekon­omin som ökar för mycket i förhålland­e till inkomstern­a. Att bara säga att vi inte ska bygga det ena eller det andra löser inte våra problem, det är bara populism.

HAN PÅPEKAR ATT

det gäller att kamma genom hela stadens budget och hitta sparåtgärd­er på många olika ställen.

– Osthyvel fungerar inte och det finns knappast stöd för det heller.

SFP har inte ännu tagit beslut om några specifika sparmål utan väntar på tjänstemän­nens budgetförs­lag i början av oktober.

CENTERNS JARMO Laivoranta vill minska på administra­tionen, förebygga illamående och ha ett effektivt byggande och fastighets­underhåll.

– Staden kan minska på konsultarv­oden och hyresutgif­ter.

Han vill också ha en modell med klara ansvarsper­soner om vad som ska göras, vilka resurser som behövs, vad det kostar och vad man får.

– På det sättet kan man gallra bort

överlappni­ngar och sådant som görs trots att det inte har någon betydelse. Sådant finns det otroligt mycket av inom Åbo stad.

RÖRELSE NUS

Jarkko Wallinkosk­i säger att stadens ekonomiska situation är långt ifrån idealisk för tillfället.

Också han talar om att kamma genom verksamhet­en med tät kam.

– Vi borde se vad vi kan göra redan nu, hellre i går än om ett år. Men serviceniv­ån får inte sjunka.

 ?? CARINA HOLM ?? ÅBO SKA SPARA. Staden måste spara trettio miljoner euro och nu tar politikern­a till finkammen för att hitta möjliga sparobjekt.
CARINA HOLM ÅBO SKA SPARA. Staden måste spara trettio miljoner euro och nu tar politikern­a till finkammen för att hitta möjliga sparobjekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland