Åbo Underrättelser

Strävan efter klimatsmar­t logistik för samman Pargas och Kimitoön

» Projektet Next Level som riktar sig till företag är i startgropa­rna i Åboland.

- Emilia Örnmark 050-4546606 emilia.ornmark@aumedia.fi

Logistiken hör till de största utsläppskä­llorna i Åbolands skärgård på grund av de långa avstånden. Inom det nya regionala Next Level – ett projekt som stöder företag att nå hållbar tillväxt – kommer logistiken därför att stå i fokus för Pargas och Kimitoön.

– Nu ska vi göra intervjuer med företagen för att hitta idéer om hur vi tillsamman­s kunde utveckla logistiken, säger Piia Santti som är projektled­are för Kimitoön och Pargas.

VILKA LOGISTIKMO­DELLER

som kunde bli aktuella eller vad pilotproje­ktet för Åbolands del helt konkret kunde ge är tills vidare oklart. Projektet är först nu i startgropa­rna här.

Ett av de inledande stegen är att informera och engagera företag. I Pargas sker det i samband med ett företagark­affe den 15 september och på Kimitoön den 17 oktober via företagarf­öreningen.

Efter det kommer verkstäder att ordnas. Man kommer också att ta del av lärdomar från Kimitoöns Skärimat-projekt, där gemensam transport av närproduce­rade produkter till restaurang­er och butiker i Kimitoöns glesbygd ordnades under sommaren.

NEXT LEVEL vill dock engagera fler branscher i samarbetet och omfattar även andra teman än logistik: minskat klimatavtr­yck, energifråg­or, kvalitet, lagstiftni­ng, cirkulär ekonomi och motståndsk­raft mot förändring­ar.

I projektet söks lösningar i samarbete med företagen utgående från den informatio­n som samlats in från dem. Man vill skapa sig en så bra bild som möjligt av utmaningar­na.

Den stora bilden för projektet är den tid av omställnin­gar vi lever i. Bland annat coronakris­en, elkrisen, klimatkris­en och kriget i Ukraina har tvingat och tvingar konstant företag att tänka om.

SAMTIDIGT VÄLLER kraven om en hållbarare och mer klimatneut­ral verksamhet in från EU-håll. I sinom tid når kraven också små företag på lokalt plan, bland annat då de fungerar som underlever­antörer till större företag.

– Ju mindre ett företag är, desto mindre tid finns för att fundera på dessa frågor. Därför vill projektet erbjuda hjälp som kräver en liten tidsinsats, säger Santti.

Hon påpekar att åtgärderna för en mera klimatsmar­t framtid i ett företag inte behöver vara stora, det kan exempelvis handla om uppvärmnin­g eller belysning. Projektets roll är här långt att ändra tänkesätte­t hos företagen och se möjlighete­r i samarbete, vilket kan spela en roll för att klara sig i konkurrens­en.

SOM UTGÅNGSPUN­KT för projektet

finns signaler från näringsliv­et, bland annat i form av tidigare utförda enkäter. Genom dem har man vetskap om bland annat att över hälften av företagen redan har gjort åtgärder för att bli mera klimatneut­rala, samt att den allra största utmaningen bland företagen i hela regionen just nu är att hitta kompetent arbetskraf­t.

– Projektet ska stödja företagen med verktyg, sparring och kommunikat­ion, säger Katariina Torvinen från projektkoo­rdineraren Ukipolis.

 ?? EMILIA ÖRNMARK ?? UTMANANDE. Gemensamt för Kimitoön och Pargas är att avstånden är långa. Därför hör logistiken till de största utsläppskä­llorna.
EMILIA ÖRNMARK UTMANANDE. Gemensamt för Kimitoön och Pargas är att avstånden är långa. Därför hör logistiken till de största utsläppskä­llorna.
 ?? EMILIA ÖRNMARK ?? PIIA SANTTI. Hon leder Next Level-projektet i Kimitoön och Pargas, där tyngdpunkt­en ligger på logistiska lösningar för klimatet.
EMILIA ÖRNMARK PIIA SANTTI. Hon leder Next Level-projektet i Kimitoön och Pargas, där tyngdpunkt­en ligger på logistiska lösningar för klimatet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland