Åbo Underrättelser

Antalet småhushåll ökar på Åland

» Trenden håller i sig: antalet småhushåll ökar på Åland medan stora hushåll minskar.

- Ida K Jansson Nya Åland nyheter@aumedia.fi

I slutet av 2022 fanns 14 380 hushåll på Åland. Det är 80 fler än året före.

Den allra vanligaste storleken är enpersonsh­ushåll – två av fem hushåll utgörs nämligen av endast en person.

Drygt 3 000 kvinnor och 2 800 män bor i enpersonsh­ushåll.

”I de yngre åldersgrup­perna bor fler män än kvinnor i enpersonsh­ushåll medan förhålland­et är det omvända i åldersgrup­perna över 55 år. Av personer äldre än 75 år som bor i enpersonsh­ushåll är två tredjedela­r kvinnor”, skriver Ålands statistiko­ch utrednings­byrå Åsub i sin rapport.

SETT

över en längre tid ökar andelen småhushåll, med en eller två personer, medan stora hushåll på fem eller flera personer minskar.

”1970 var andelen småhushåll knappt femtio procent medan motsvarand­e andel år 2022 är över 70 procent. Andelen personer som bodde ensamma 1970 var drygt åtta procent. Vid utgången av 2022 bodde var femte ålänning i ett enpersonsh­ushåll.”

TOTALT

bor 29 755 personer i de åländska hushållen.

”Antalet personer i hushåll är något lägre än befolkning­ens storlek eftersom det bland annat finns personer som bor på vårdinrätt­ningar.”

Medelstorl­eken för ett åländskt hushåll är 2,07 personer. I Jomala och Lemland finns fortsättni­ngsvis de största medelhushå­llen, medan de minsta finns i Sottunga, Mariehamn, Kökar och Kumlinge.

I Finland är medelstorl­eken för hushåll 1,93 personer och i Sverige är medelstorl­eken 2,15 personer.

PÅ Åland finns 3 300 barnfamilj­er. Fyra femtedelar av dem består av ett vuxet par med ett eller flera barn. Var femte barnfamilj utgörs av en vuxen med ett barn.

”Andelen barn som bor i familjer med en försörjare har ökat över tid och ökar också med barnets ålder. Av barn under tre år bor närmare 90 procent med två familjeför­sörjare, medan andelen minskar ju äldre barnet blir. Tre av fyra barn i åldern 16–17 år bor med två vuxna familjeför­sörjare. Av familjerna med en förälder är föräldern i tre fall av fyra en kvinna. ”

 ?? JONAS EDSVIK/NYA ÅLAND ?? FLER BOR I MINDRE HUSHÅLL. Andelen åländska hushåll med 1–2 personer har ökat från under 50 procent till drygt 70 procent på ett halvsekel.
JONAS EDSVIK/NYA ÅLAND FLER BOR I MINDRE HUSHÅLL. Andelen åländska hushåll med 1–2 personer har ökat från under 50 procent till drygt 70 procent på ett halvsekel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland