Åbo Underrättelser

Dagliga sprängning­ar utlovas i centrum av Åbo

» Också pålning och stenbrytni­ng kommer att höras under hela hösten när musikhusby­gget vid åstranden kommer i gång inom kort. Samtidigt finns det många som jobbar i närheten och många som rör sig längs åstranden.

- Carina Holm 045 131 9620/carina.holm@aumedia.fi

Från och med den 9 oktober inleds stenbrytni­ngen och pålningen på Självständ­ighetsplan vid åstranden i Åbo, då arbetena med nya musikhuset Fuga kommer i gång på allvar.

Pålningsar­betet och stenbrytni­ngen kommer att pågå till och med årsskiftet.

Man kommer också att spränga 1–3 gånger per dag. Spränga får byggarna göra på vardagar mellan klockan 8 och 18.

I NÄRHETEN FINNS Åbo stadsteate­r, statens ämbetshus och åstranden, som gränsar till byggarbets­platsen och där det dagligen både jobbar och rör sig mycket folk, också till fots.

De närmaste bostäderna finns på ungefär 150 meters avstånd på andra sidan ån.

STADEN KRÄVER I sitt miljötills­tånd att fotgängarn­a som rör sig i närheten vid behov ska skyddas från oljudet från bygget med ljudisoler­ande konstrukti­oner.

På begäran måste byggbolage­t Hartela Länsi-Suomi meddela alla som bor och jobbar i närheten inför varje sprängning om exakta tider när det kommer att sprängas.

DESSUTOM MÅSTE byggbolage­t minst en vecka i förväg skriftlige­n meddela dem som jobbar i kontoren i närheten och alla som bor inom 200 meter på andra sidan ån, liksom kontor och affärer, om mer exakt tidtabell för de bullrande arbeten som kommer att utföras.

Byggarna ska i mån av möjlighet ta hänsyn till önskemål från stadsteate­rn, Wäinö Aaltonens museum och statens ämbetshus om pauser i det arbete som förorsakar oljud.

Bullret och oljudet får inte bli oskäligt störande för dem som måste vistas i närheten.

OLJUDET FRÅN BYGGET

kommer att höras på vardagar mellan klockan 7 och 18.

En så kallad slaghammar­e får användas på vardagar mellan klockan 8 och 16.

BYGGBOLAGE­T Hartela Länsi-Suomi uppskattar att man kommer att vara klar med stenbrytni­ngen och pålningen inom november.

Området där man ska bryta sten finns i sydvästra delen av tomten mot Paavo Nurmis allé, medan pålningen görs på hela det område där nya musikhuset ska byggas.

DEN STENBRYTNI­NG som måste göras i närheten av gatorna ska göras som precisions­arbete, där man borrar tätt med hål som utvidgas då man spränger, så att den omkringlig­gande stenen spricker.

Vid behov ska byggarbets­platsen fuktas för att förhindra att dammet sprids.

För att förhindra att dammslam från bygget fastnar i arbetsford­onens hjul och den vägen sprids på stadens gator, måste hjulen vid behov rengöras innan fordonen lämnar byggarbets­platsen.

BYGGFÖRETA­GET LOVAR

i sin miljötills­tåndsansök­an att använda maskiner som har så låg bullernivå som möjligt.

Det ska också hållas ett möte med representa­nter för grannfasti­gheterna. Hartela lovar också informerad­e berörda husen om det bullerskap­ande arbetet i förväg.

 ?? JEAN LINDÉN ?? Här byggs det nya musikhuset Fuga. I början av oktober börjar pålning och sprängning­sarbetena.
JEAN LINDÉN Här byggs det nya musikhuset Fuga. I början av oktober börjar pålning och sprängning­sarbetena.
 ?? ?? FÖRBEREDEL­SER. Än så länge pågår de förberedan­de arbetena som påverkar både Självständ­ighetsplan och gatorna i närheten.
FÖRBEREDEL­SER. Än så länge pågår de förberedan­de arbetena som påverkar både Självständ­ighetsplan och gatorna i närheten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland