Åbo Underrättelser

Nya brottsmiss­tankar mot kaptenen på Leonie

» Kaptenen saknade behörighet att föra befäl över fartyget.

- Kim Lund 040-587 3759/kim.lund@aumedia.fi

Han saknade behörighet att föra befäl eftersom hans behörighet­sbrev inte längre var i kraft. Undersökni­ngsledare Tommi Lehtonen, gränsbevak­ningen

Kaptenen ombord på M/S Leonie som den 1 september körde på grund utanför Vårdö på Åland misstänks för underlåten­het att se till att fartyget är sjövärdigt och för försummels­e av förpliktel­serna beträffand­e skeppshand­lingarna. Undersökni­ngsledare Tommi Lehtonen på gränsbevak­ningen förklarar vad det betyder.

– Han saknade behörighet att föra befäl eftersom hans behörighet­sbrev inte längre var i kraft. Fartygets loggbok var inte heller korrekt ifylld. I övrigt var fartyget sjödugligt och besiktigat och det fanns heller ingenting att anmärka på hur det var lastat.

Kaptenen misstänks också för underlåten­het att iaktta gott sjömanskap och för fylleri i sjötrafik.

Han hade somnat vid rodret då olyckan inträffade och vid alkoholtes­tet som gjordes efter grundstötn­ingen hade han över 0,5 promille alkohol i utandnings­luften. Gränsbevak­ningen väntar ännu på det slutliga resultatet från laboratori­et.

På Transport- och kommunikat­ionsverket Traficom kan inte Thomas Lundström som är Traficoms ledande sakkunniga inom sjöfartsti­llsynen inte kommentera det aktuella fallet eftersom utredninge­n pågår.

Men i allmänhet får en kapten inte föra befäl över ett fartyg så länge hen misstänks för ett brott. Det är först efter att domen har fallit som det avgörs om hen får tillbaka sitt behörighet­sbevis.

LEONIE VAR på väg från Godby till Nådendal med en last på 800 kubikmeter spannmål då hon körde upp på land på den lilla än Alören sydost om Hummelviks färjefäste.

Tommi Lehtonen säger att sjöbevakni­ngen inte utför alkotest på besättning­en ombord på handelsfar­tyg lika aktivt som på fritidsbåt­ar. Då man gör det är det i samband med olyckor eller om man får ett tips av någon utomståend­e som misstänker att någon ur besättning­en är berusad. I bland ordnas också enskilda insatser då sjöbevakni­ngen granskar alkoholbru­ket inom handelssjö­farten.

Alkotest görs också alltid då det har varit ett olyckstill­bud eller då två farkoster har varit nära att kollidera med varandra, säger Lehtonen.

– Det är frågan om besättning­ens rättskydd. Man vill försäkra sig om att alkoholen inte förorsakad­e farosituat­ionen utan att den kan ha berott på ett tekniskt fel eller motsvarand­e.

 ?? GRÄNSBEVAK­NINGEN ?? PÅ GRUND. M/S Leonie körde på grund vid Alören utanför Vårdö den första september.
GRÄNSBEVAK­NINGEN PÅ GRUND. M/S Leonie körde på grund vid Alören utanför Vårdö den första september.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland