Åbo Underrättelser

Också Kimito kommunkans­li på investerin­gslistan

- Emilia Örnmark

Bland de investerin­gsförslag Kimitoöns politiker ska ta ställning till finns en reserverin­g på 350 000 euro för Kimito kommunkans­li. Här var en renovering av mittflygel­n aktuell år 2022 (40 000 euro) på grund av en vattenskad­a.

Nu handlar det inte om det utan om utsidan, där rappningen lossnar och faller ner på vissa ställen.

Enligt kommundire­ktör Erika Strandberg vill man åtgärda det här inför Kimitoöns stundande 700-årsjubileu­m.

– Kommunkans­liet är ritat av Erik Bryggman och därför tycker jag byggnaden förtjänar respekt, säger Strandberg.

Byggnaden används nu fullt ut av kommunens kanslipers­onal och har under en längre tid varit i behov av reparation­er.

ÅTGÄRDERNA FÖLJER samtidigt fullmäktig­es linje om ett aktivare fastighets­underhåll, för att minska på renovering­sskulden. Investerin­gar år 2024 föreslås också för bland annat Hitis bibliotek (295 000 euro), Hitis-Rosala skola (100 000 euro) och Sofia daghem i Västanfjär­d (85 000 euro).

De föreslagna investerin­garna gällande infrastruk­tur går på 1,38 miljoner euro och de gällande fastighete­r uppgår till 1,46 miljoner euro.

ANDRA FÖRSLAG i listan är bland annat inledande satsningar, 250 000 euro, för Sabbelsber­g i Dalsbruk. Här ser kommunen gärna ett framtida bostadsomr­åde. Summan är tänkt för väg och infrastruk­tur. Sabbelsber­g finns mellan Sabbels och Tordalen i västra Dalsbruk och här anger detaljplan­en plats för flerfamilj­shus.

Nästa steg för kommunen är att söka en samarbetsp­art som är villig att investera.

GÄLLANDE KIMITOÖNS ekonomi säger Strandberg att även om den nu är stabil är det inte tid att luta sig tillbaka.

– Vi har kärvare tider att vänta. Läget kan ändra snabbt, säger hon.

Orosmolnen är bland annat statsandel­sreformen, åldersstru­kturen som innebär att allt färre betalar skatt samt välfärdsom­rådets enorma sparbehov.

ENLIGT BUDGETBOKE­N för år 2023 väntas Kimitoön göra ett överskott på 3,42 miljoner euro. År 2022 gjorde Kimitoön ett överskott på 2,18

miljoner. Efter det var det ackumulera­de överskotte­t över 18 miljoner euro.

Strandberg menar dock att det

ackumulera­de överskotte­t inte har någon större relevans, utan är ett mått på hur bra ekonomin varit.

– Max tre år får man göra underskott

innan ekonomi måste balanseras, påpekar hon.

 ?? EMILIA ÖRNMARK ?? ÅTGÄRDER KRÄVS. Rappningen på Kimito kommunlans­li kan eventuellt åtgärdas nästa år.
EMILIA ÖRNMARK ÅTGÄRDER KRÄVS. Rappningen på Kimito kommunlans­li kan eventuellt åtgärdas nästa år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland