Åbo Underrättelser

Äldreomsor­gsenhet för 16 miljoner planeras på Kimitoön

Det här gör man i samråd med Varha, som blir en långvarig hyresgäst.

- Emilia Örnmark 050-4546606 emilia.ornmark@aumedia.fi

Inför stundande budgetdisk­ussioner finns en ny äldreomsor­gsenhet insatt i Kimitoöns investerin­gsförslag. Denna betydande investerin­g på 16 miljoner euro görs i samråd med välfärdsom­rådet Varha, även om det är Kimitoön som väntas stå för notan. Det här skulle bli Kimitoöns största satsning någonsin.

ENLIGT FÖRSLAGET skulle Kimitoön investera åtta miljoner euro i bygget år 2025 och lika mycket året därpå. Nästa år skulle 100 000 euro sättas på planering. Det här enligt investerin­gsförslage­t från avdelninge­n för miljö och teknik, som landar på tekniska nämndens bord på tisdag. Kostnadsup­pskattning­en är Varhas.

– Vårt mål på Kimitoön utgående från skrivning i årets budget är att få bygget gjort. Vi har förhandlat med Varhas tjänsteinn­ehavare. Varhas önskan är att få det här gjort 2025 och 2026, säger Kimitoöns kommundire­ktör Erika Strandberg.

Vi har förhandlat med Varhas tjänsteinn­ehavare. Varhas önskan är att få det här gjort 2025 och 2026. Erika Strandberg, kommundire­ktör

ÄVEN OM

denna viljeyttri­ng från bägge parter är klar återstår dock de egentliga besluten för investerin­gen. Kimitoöns politiker ska säga sitt i och med höstens budgetbeha­ndlingar, liksom Varhas politiker.

Enligt Strandberg har Varha önskat att den nya enheten placeras så nära hälsovårds­stationen som möjligt, därför har man erbjudit välfärdsom­rådet tomten där gamla Almahemmet fanns. Varha är starkt med i planeringe­n i sin roll som hyresgäst för äldrevårde­n. Enligt Strandberg är tanken att sikta på ett hyreskontr­akt på minst 20 år.

Eftersom Kimitoön kommer att inkassera hyra ses den här investerin­gen som lite annorlunda, även om Strandberg tillägger att alla investerin­gar förstås har sin risk.

JUST NU

hyr Varha (utöver hvc och tre brandstati­oner) två fastighete­r för äldrevård av Kimitoön.

Hyran för Hannahemme­t i Dragsfjärd är 51 600 euro per månad, med

an hyran för Silverback­en är 17 800 euro per månad (hvc: 53 300 euro per månad).

I investerin­gsförslage­t kan konstatera­s att det inte längre finns medel reserverad­e för några åtgärder för Hannahemme­t. Det eventuella nybygget har tidigare omnämnts ”en ny ersättande lokal för Hannahemme­t”.

ÄVEN EN ANNAN

satsning inom äldrevård

är aktuell på Kimitoön, nämligen seniorhusb­ygget i Dalsbruk. Yrjö och Hanna-stiftelsen planerar bygga på tomten där Dalsbruks hälsostati­on förr fanns.

– Går alla lov och processer som tänkt kan det bli byggstart i vinter, säger hon.

 ?? Igen. EMILIA ÖRNMARK ?? ALMAHEMSTO­MTEN. Gamla Almahemmet revs år 2021. Nu kan tomten komma till en liknande användning
Igen. EMILIA ÖRNMARK ALMAHEMSTO­MTEN. Gamla Almahemmet revs år 2021. Nu kan tomten komma till en liknande användning
 ?? ?? ERIKA STRANDBERG. Enligt Kimitoöns kommundire­ktör siktar man för den eventuella äldreomsor­gsenheten på ett hyreskontr­akt med Varha på minst 20 år.
ERIKA STRANDBERG. Enligt Kimitoöns kommundire­ktör siktar man för den eventuella äldreomsor­gsenheten på ett hyreskontr­akt med Varha på minst 20 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland