Åbo Underrättelser

Snart beslut om M/S Stellas brygga i Dalsbruk

HFD:s avgörande väntas under hösten.

- Emilia Örnmark 050-4546606 emilia.ornmark@aumedia.fi

Långdansen om flytten av förbindels­efartyget M/S Stellas brygga i Dalsbruk kan få ett slut redan nu i höst. Högsta förvaltnin­gsdomstole­n (HFD) svarar ÅU att målet enligt föredragan­de är att fatta beslut under hösten.

Den här processen har nu pågått i mer än tre år. Även om ärendet utgår från en flytt av förbindels­ebåtsbrygg­an är dominoeffe­kten att den planerade utveckling­en av Dalsbruks hamn stampar på stället. Kimitoöns kommun och DB Marina vill med sina separata projekt utveckla hamnen och har bägge kommit en god bit på väg. Men så länge Stella måste ges plats att trafikera ända in till hamnbassän­gen kan de två sista delarna av vågdämpare­n vid inlöpet till hamnen inte sättas på plats. Vågdämpare­n ska som färdig skydda båthamnen från alla vindar.

DET VAR

i början av året som HFD tog emot en ansökan om besvärstil­lstånd i ärendet. Ansökan gäller besvär över ett beslut som Vasa förvaltnin­gsdomstol fattade i december 2022. Det handlar i sin tur om förvaltnin­gsdomstole­ns beslut om att förkasta två tidigare överklagan­den.

HFD fattar i regel inte ett separat beslut om att bevilja besvärstil­lstånd, utan tillstånde­t beviljas samtidigt som ärendet avgörs. Alternativ­t ges beslut om att ansökan avslås.

DEN URSPRUNGLI­GA tanken bakom att NTM-centralen vill flytta Stellas brygga handlar alltså om att den nu finns mitt inne i Dalsbruks centrum, vid Stallsplan. Man ser hellre att förbindels­efartyget anlöper Dalsbruk längre ut i viken, på andra sidan av bränslesta­tionen.

DE SOM motsätter sig flytten har lyft

fram argument som till exempel att bryggan förstör den kulturhist­oriska miljön kring Strandväge­n och att invånarnas möjlighet att använda området till rekreation går förlorad. Vidare har muddringen med eventuellt utsläpp av tungmetall­er lyfts fram.

ETT ALTERNATIV om att Stella inte alls skulle anlöpa Dalsbruk, utan

i stället enbart Kasnäs, har också diskuterat­s. Det här alternativ­et lyfts starkt fram i de senaste besvären som hänger ihop med ansökan om besvärsrät­t. Kasnäslter­nativet har skärgårdsb­or kraftigt gått emot.

 ?? EMILIA ÖRNMARK ?? FÖRBINDELS­EFARTYG. M/S Stella, här vid sin hamnplats i hamnbassän­gen i Dalsbruk.
EMILIA ÖRNMARK FÖRBINDELS­EFARTYG. M/S Stella, här vid sin hamnplats i hamnbassän­gen i Dalsbruk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland