Åbo Underrättelser

Kommunerna har mycket pengar, Kimitoön är primus

Kommunerna har av många orsaker en ovanligt stark ekonomi just nu. Hur ser framtiden ut för kommunerna?

- Tom Simola tom.simola@aumedia.fi

SPARPAKET, nedskärnin­gar och brist på resurser är det som kopplas ihop med kommunerna­s ekonomi. År 2023 blir ändå igen ett mycket bra år för kommunerna.

KOMMUNERNA­S EKONOMI

är en mycket komplicera­d helhet, som inte ens alla förtroende­valda är förtrogna med. Kommunerna­s inkomster baserar sig på många olika, av staten fastställd­a, kriterier. Även förändring­arna i befolkning­santalet inverkar på hur kommunerna­s ekonomi utvecklas på lång sikt.

KOMMUNERNA­S starka ekonomi just nu beror på att ekonomin varit relativt stark i Finland de senaste åren. Nu har det skett en förändring som kommer att synas i kommunerna­s ekonomi de kommande åren. Kommunerna­s inkomster bygger delvis på statliga utjämninga­r från tidigare år.

STATEN ÖVERKOMPEN­SERADE

också kommunerna för deras utgifter på grund av pandemin, vilket gör att den kommunala ekonomin nu är exceptione­llt stark. Endast några kommuner i landet gjorde ett underskott år 2022.

LOKALT

har kommunerna ändå olika utgångspun­kter inför framtiden. Kommunerna­s ekonomiska framtid är inte heller i deras egna händer. De mindre kommunerna­s framtid handlar om vilka koefficien­ter staten väljer att tillämpa i olika kommande statsandel­sjustering­ar.

KIMITOÖN

är ett bra exempel på en i dag ekonomisk välmående kommun. Kimitoöns sammanlagd­a överskott från tidigare år är 2 865 euro per invånare. Överskotte­t kommer att växa ytterligar­e under detta år.

ATT JÄMFÖRA KOMMUNER

med endast en mätare är inte optimalt, men berättar ändå någonting. Motsvarand­e överskott i Hangö är 1 951 euro, i S:t Karins 1 238 euro, i Åbo 1 187 euro, i Pargas 732 euro och i Raseborg 369 euro per invånare. Samtliga jämförelse­kommuner har dessutom en högre skuldbörda än Kimitoön.

KOMMUNERNA ANVÄNDER Lånade

pengar för att betala sina investerin­gar. I Kimitoön är lånebördan lägst av jämförelse­kommunerna, 1 952 euro per invånare. Hangö har den högsta lånebördan, 6 210 euro per invånare.

STATENS FRIKOSTIGH­ET

har hjälp till att stärka Raseborgs ekonomi, åtminstone tillfällig­t. Pargas har haft ekonomiskt trögt före, men har trots det alla möjlighete­r att klara sig, då Åbo växer. I Hangö har hamnen en stor betydelse. Växande S:t Karins har ett stort tryck att bygga nytt, medan Kimitoön måste fundera på vilka trumfkorte­n kunde vara i framtiden.

EKONOMIN I ÅBO stad är inte helt jämförbar med de övriga mindre kommunerna i jämförelse­n. Åbo lider dessutom av någon form av pösmunkssy­ndrom inom administra­tionen.

DE NU VÄLBÄRGADE

kommunerna­s framtid är ändå mycket osäker. Med mycket stor sannolikhe­t kommer statsmakte­n via statsandel­ssystemet att styra pengar från kommunerna till välfärdsom­rådena, som just nu gör stora underskott.

ALLT

är ändå inte statens förtjänst eller fel. Just nu väljer finländarn­a att flytta till eller närmare de större städerna. Förändring­arna i kommunerna­s befolkning­santal kommer att dela Finland i två läger. Det finns kommuner som har en framtid och kommuner som inte har en framtid.

TYVÄRR

är kommunerna­s möjlighet att påverka denna utveckling mycket liten. Den geografisk­a och logistiska verklighet­en kan svårligen ändras via lokala reklamkamp­anjer.

 ?? ??
 ?? ARKIVBILD ??
ARKIVBILD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland