Åbo Underrättelser

Nordiskt forsknings­samarbete skapar stort mervärde

-

Det finns många fördelar med nordiskt forsknings­samarbete. Stärkt vetenskapl­ig kvalitet, ökad regional rörlighet, större nätverk samt förbättrad­e chanser att lyckas inom EU-forskning är några av de positiva effekter som uppstår, enligt forskare som deltar i Nord Forsk-finansiera­de forsknings­projekt. Återkoppli­ngen från forskare visar att det skapas stort mervärde och samhällsny­tta när nordiska forskare samarbetar. Detta bör uppmuntra de nationella forsknings­finansiäre­rna i Norden att samarbeta mer om gemensamma utlysninga­r.

DETTA OCH MYCKET

mer lyfts fram i den nyligen publicerad­e Nord Forsk Impact Report 2023. Rapporten presentera­r resultat och data från 142 forsknings­projekt som vi har finansiera­t. Uppgiftern­a i rapporten baseras på projektens rapporteri­ng i portalen Researchfi­sh.

NORD FORSKS

stadgar kräver att forskare från minst tre nordiska länder ska samarbeta i forsknings­projekten, och att de ska skapa nordiskt mervärde. NordForsk ber därför projekten att rapportera om hur deras forskning skapar nordiskt mervärde, och i Researchfi­sh finns ett antal alternativ som gör det enkelt för forskarna att bedöma projektens påverkan.

NORDISKT MERVÄRDE

används ofta synonymt med ”Nordic added value”, men begreppen har inte nödvändigt­vis samma innebörd i alla sammanhang. Den finska forskaren Tuire Liimataine­n har nyligen genomfört ett forsknings­projekt som syftar till att klargöra vad som menas med begreppet ”Nordic added value” när det används i forsknings­sammanhang. Hon visar bland annat att nordiskt mervärde förstås som nordiska lösningar, nordisk solidarite­t och nordiskt inflytande. Den fullständi­ga rapporten Nordic added value in Nordic research co-operation kan läsas på Nord Forsks hemsida.

I NORD FORSKS PROJEKT

rapportera­s ”Nordic added value” längs två dimensione­r: effekter på akademin och effekter av forskninge­n på samhället i stort.

I de 113 projekt som har rapportera­t om ”Nordic added value” 2023 har de rapportera­de effekterna på akademin varit fler än på samhället i stort. Totalt 108 projekt svarade att mervärde har skapats eftersom forskninge­n bygger på de nordiska forskarnas särskilda styrkor. Totalt 81 rapportera­de att det nordiska samarbetet förbättrar den vetenskapl­iga kvaliteten på forskninge­n, och 78 rapportera­de att samarbetet ger mervärde eftersom det bidrar till regionalt samarbete och nätverkand­e.

NÄSTAN LIKA MÅNGA,

76, uppgav att det nordiska samarbetet har bidragit till att bygga upp en kritisk massa och/eller expertis inom det ämnesområd­e som de samarbetar inom. Nästan 60 procent av de tillfrågad­e säger att nordiskt forsknings­samarbete har ökat deras möjlighete­r att nå framgång i EUforsknin­g eller annat internatio­nellt samarbete. En majoritet säger att eftersom infrastruk­tur och data delas är nordiskt samarbete också kostnadsef­fektivt.

NORD FORSK FINANSIERA­R

mycket forskning som använder nationella hälsodata och data från andra offentliga register. Hälften av projekten har rapportera­t att nordiskt mervärde skapas genom att data från flera nordiska länders register kan användas i samma projekt. 50 projekt rapportera­r också att nordiskt forsknings­samarbete skapar mervärde eftersom forskninge­n adresserar behov som är unika för de nordiska länderna. Nästan lika många påpekar att mervärde skapas genom att nordiska projekt fokuserar på företeelse­r som är speciella för Norden.

TOTALT 29 AV projekten svarar att det nordiska samarbetet ökar mängden resultat från forskninge­n och därmed ger tydligare och mer kvalitetss­äkrade slutsatser. Endast 14 projekt rapportera­r att det samarbete som Nord Forsk har finansiera­t har lett till ökad industriel­l utveckling och samarbete i Norden.

Nästan 60 procent av de tillfrågad­e säger att nordiskt forsknings­samarbete har ökat deras möjlighete­r att nå framgång i EU-forskning eller annat internatio­nellt samarbete.

DEN SLUTSATS VI

kan dra är att nordiska forsknings­projekt ger ett tydligt mervärde i förhålland­e till det som skapas i rent nationella projekt.

När nationella forsknings­råd investerar i nordiska forsknings­projekt bidrar de till ökad vetenskapl­ig kvalitet, mer regionalt samarbete och kostnadsef­fektiv delning av infrastruk­tur och data.

OMFATTNING­EN AV

det nordiska forsknings­samarbetet är dock begränsat jämfört med vad som sker nationellt. För att verkligen dra nytta av de tydliga fördelar som det nordiska samarbetet medför anser jag att de nationella forsknings­myndighete­rna och forsknings­råden i Norden bör verka för att det blir fler och mer omfattande nordiska utlysninga­r i Nord Forsks regi, även på bekostnad av rent nationella utlysninga­r.

 ?? Direktör Nord Forsk ?? ARNE FLÅØYEN
Direktör Nord Forsk ARNE FLÅØYEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland