Åbo Underrättelser

Lärare i Axxell utvecklade app för småföretag­are

» Nu ska det bli enklare att sköta pappersarb­etet i mobilen, tycker Martin Molnár.

-

För småföretag­are äter pappersarb­etet mycket tid och energi. Axxells lärare i programutv­eckling i Karis, Martin Molnár, kom på idén till en app som gör just pappersarb­etet smidigare. Nu hjälper Axxell företag med digitalise­ring och i en kurs visar Molnár bland annat appen han utvecklat med företaget Hailer.

– Jag fick idén till appen då jag stötte på en lokal företagare som beklagade sig över att hen inte hann skicka ut fakturor till sina kunder. Faktureran­det åt upp värdefull kvällstid, då hen dessutom gjorde fakturor för alla de anställdas arbete efter ordinarie arbetstid. Utgående från det planerade jag sedan innehållet och funktioner­na i applikatio­nen som förverklig­ades av företaget Hailer, säger Molnár.

Utgångspun­kten för appen är att hjälpa företagarn­a att automatise­ra det som går att automatise­ra, så att man i stället kan koncentrer­a sig på de egentliga arbetsuppg­ifterna. Med hjälp av appen kan man få kontroll på kundregist­er, projekt, materialåt­gång, timåtgång och kostnader samt enkelt generera offerter och fakturor.

BEHOVET AV en kurs om digitalise­ring framkom efter en enkätunder­sökning bland företag i Svenskfinl­and. I enkäten visade det sig bland annat att många företagare kämpar med den administra­tiva sidan av företagsve­rksamheten och har svårt att få tiden att räcka till. Det framkom också att marknadsfö­ring på nätet känns främmande för många och att man inte vet var man ska börja.

Enkäten gjordes inom ramen för projektet Cirkus där Axxell jobbar med frågor kring digitalise­ring. Axxell erbjuder nu intressera­de företagare kostnadsfr­itt kursen ”Digitalise­ring för företag” där också appen kommer att introducer­as.

– Förvånansv­ärt många småföretag­are har ingen möjlighet till distansmöt­en och vissa är också kanske

lite negativt inställda till dem. I verklighet­en kan man spara väldigt många värdefulla arbetstimm­ar genom att inte alltid behöva resa till alla möten och träffar. Ofta är också kostnadern­a för att skaffa in olika programvar­or en bråkdel av det man kan spara in på att effektiver­a arbetet, säger Molnár.

OFTA SKÖTS

till exempel fakturerin­g och uppföljnin­g manuellt och det tar mycket tid – tid som kunde användas effektivar­e. Under kursen kommer man att gå igenom bland annat distansmöt­en, molnlagrin­g, digital marknadsfö­ring på Facebook och Google, webbsidor och webbutik, kund-, projekt- och arbetstids­rapporteri­ng och uppföljnin­g

och mycket mera. Under kursen får kursdeltag­arna också bekanta sig med appen.

Kursen förverklig­as tillsamman­s med experter på de olika områdena. Bland annat IT-företaget EKM, den digitala byrån JCO och Axxells egna lärare delar med sig av sin expertis.

– Den här kursen är ett kompakt paket för företagare som vill minimera det manuella arbetet med administra­tion, lära sig synas och höras på nätet och ha koll på ekonomin i sin verksamhet, säger Martin Molnár.

 ?? AXXELL ?? APPIDÉ. Läraren Martin Molnár vid Axxell i Karis kom med idén till en app för småföretag­are.
AXXELL APPIDÉ. Läraren Martin Molnár vid Axxell i Karis kom med idén till en app för småföretag­are.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland