Apu­vä­li­neet

Aloittelijan Jooga - - Mitä Tarvitset -

Kun aloi­tat oman joo­ga­mat­ka­si, apu­vä­li­neet voi­vat aut­taa si­nua saa­vut­ta­maan täy­den asen­non tun­te­muk­set jo sil­loin, kun et vie­lä ole riit­tä­vän tai­pui­sa tai voi­ma­kas. Ajat­te­le apu­vä­li­nei­tä ke­ho­si jat­kei­na ja ta­pa­na pääs­tä naut­ti­maan asen­to­jen hyö­dyis­tä vä­lit­tö­mäs­ti. Täs­sä apu­vä­li­neet, jot­ka si­nun tu­li­si hank­kia en­sik­si:

JOOGAMATTO Mat­to suo­jaa ni­ve­liä ko­val­la lat­tial­la ja es­tää kä­siä ja jal­ko­ja lip­su­mas­ta ol­les­sa­si alas­päin kat­so­van koi­ran (s. 65) kal­tai­sis­sa asen­nois­sa. Va­lit­se it­sel­le­si mie­lui­sa ma­ton pak­suus. Hin­nat vaih­te­le­vat os­to­pai­kas­ta riip­puen, mut­ta ihan hy­vän ma­ton saat jo noin 30 eu­rol­la. Käy­tä pak­sua vil­la­huo­paa. VAIH­TOEH­TO:

PEITE Tai­tel­tu huo­pa har­tioi­den al­la suo­jaa nis­kaa har­tia­sei­son­nas­sa (s. 118) ja aut­taa avaa­maan rin­ta­ke­hää se­lin­ma­kuul­la. Se on myös täy­del­li­nen maa­tes­sa­si sa­va­sa­nas­sa (s. 26) tun­nin lo­pul­la ja olo­si al­kaes­sa tun­tua kyl­mäl­tä. Va­lit­se fleece- tai puu­vil­la­pei­te. VAIH­TOEH­TO: Käy­tä sän­ky­peit­toa tai suur­ta saa­lia.

PUTKITYYNY Putkityyny on täy­del­li­nen apu­vä­li­ne te­ke­mään har­joi­tus hie­man miel­lyt­tä­väm­mäk­si, ja res­to­ra­tii­vi­ses­sa joo­gas­sa se on vält­tä­mä­tön. Put­ki­tyy­ny­jä on ole­mas­sa niin sy­lin­te­rin kuin suo­ra­kai­teen­kin muo­toi­si­na. Jäl­kim­mäi­nen voi kui­ten­kin ol­la käy­tän­nöl­li­sem­pi, kos­ka sen laa­jem­pi pin­taa­la te­kee sii­tä ihan­teel­li­sen sel­kä­tuen. Käy­tä pa­ria kiin­te­ää tyy­nyä tai pit­kää soh­va­tyy­nyä. VAIH­TOEH­TO:

JOOGAPALIKKA Vaah­to­muo­vi­pa­lik­kaa eli blok­kia voi­daan käyt­tää kä­sien jat­kee­na sei­soen teh­tä­vis­sä asen­nois­sa, ku­ten eteen­tai­vu­tus seis­ten (s. 31) tai tu­ke­maan ol­ka­päi­tä kier­rois­sa se­lin­ma­kuul­laan (s. 34 ja s. 53). Yk­si ta­val­li­sim­mis­ta käy­töis­tä on is­tua blo­kil­la, jos sel­kä­ran­ka­si pyö­ris­tyy sau­va-asen­nos­sa (s. 50). Al­kuun riit­tää, kun os­taa kak­si pa­lik­kaa (yk­si kum­paa­kin kät­tä var­ten). Et­si kak­si yh­tä pak­sua kir­jaa. VAIH­TOEH­TO:

JOOGAVYÖ Vyöt ovat hy­vä apu­vä­li­ne aut­ta­maan ke­ho oi­ke­aan lin­jaan sil­loin­kin, kun oma liik­ku­vuus ei vie­lä rii­tä. Käy­tä vyö­tä kä­sien jat­kee­na ja kie­do vyö jal­ka­te­rän ym­pä­ril­le pää pol­viin -asen­nos­sa (s. 52) tai ta­sa­pai­non tu­ke­na ve­nea­sen­nos­sa (s. 98). VAIH­TOEH­TO: Käy­tä sol­mio­ta tai ta­val­lis­ta vyö­tä.

JOOGATIILI Tii­let ovat usein sy­vem­piä ja le­veäm­piä kuin pa­li­kat, ja sik­si va­kaam­pia ja pa­rem­pia kan­nat­te­le­maan pai­noa. Käy­tä nii­tä py­ra­mi­din (s. 83) kal­tai­sis­sa asen­nois­sa, jois­sa on enem­män pai­noa kä­sil­lä, tai tu­ke­maan pol­via asen­nois­sa, ku­ten ju­ma­lat­ta­ren asen­to ma­kuul­la (s. 76). Et­si pak­su, pie­ni kir­ja. VAIH­TOEH­TO:

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.