Ut­tit­ha pars­va­ko­na­sa­na

SI­VUO­JEN­NUS SUO­RA­KUL­MAS­SA

Aloittelijan Jooga - - 2. Viikko Asennot -

l kään­nä Sei­so oi­ke­aa le­veäs­sä jal­kaa haa­ra-asen­nos­sa, 90 as­tet­ta si­vul­le ja va­sen­ta jal­kaa 15 as­tet­ta si­sään­päin. Ase­ta oi­kea kan­ta­pää lin­jaan va­sem­man jal­ka­te­rän kans­sa ja vie pai­no var­pail­le ja va­sem­man ja­lan ul­ko­syr­jäl­le.

l Jaa pai­no ta­sai­ses­ti mo­lem­mil­le ja­loil­le. Nos­ta kä­si­var­ret si­sään­hen­gi­tyk­sel­lä ol­ka­päi­den ta­sol­le.

l Hengitä ulos, kou­kis­ta oi­kea pol­vi nil­kan pääl­le ja kou­kis­ta va­sen­ta pol­vea aa­vis­tuk­sen ver­ran. Vie oi­kea kyy­när­var­si rei­del­le ja va­sen kä­si lon­kal­le. Pai­na hän­tä­luu­ta koh­ti kan­ta­pää­tä ja kään­nä rin­ta­ke­hää ylös niin, et­tä se au­ke­aa.

l Nos­ta si­sään­hen­gi­tyk­sel­lä va­sen kä­si pään yli va­sem­man kor­van vie­reen, käm­men alas­päin.

l alus­taan, Pai­na ta­kim­mai­sen jot­ta saat ve­ny­tet­tyä ja­lan si­sä­syr­jää kro­pan ko­ko va­sen­ta puol­ta jal­ka­te­ris­tä ai­na sor­men­päi­hin saak­ka. Anna kat­seen le­vä­tä lat­tias­sa tai kään­nä kat­see­si ylem­pään käm­me­neen, jos se ei ai­heu­ta epä­mu­ka­vuut­ta.

l Hengitä vii­si kertaa sy­väl­le vat­saan sa­mal­la, kun nau­tis­ke­let ve­ny­tyk­ses­tä. Kun olet val­mis, hengitä ulos ja pa­laa al­kua­sen­toon. Pi­dä tau­ko ja tois­ta har­joi­tus sit­ten vas­tak­kai­sel­la puo­lel­la.

VARIAATIO: Asen­non täy­del­li­nen ver­sio

Kun edel­lä ole­va asen­to al­kaa su­jua mu­ka­vas­ti, voit sy­ven­tää ve­ny­tys­tä en­ti­ses­tään vie­mäl­lä oi­kean kä­den lat­tial­le jal­ka­te­rä­si eteen ja ve­nyt­tä­mäl­lä va­sem­man kä­si­var­ren pään ylä­puo­lel­le. Kään­nä kat­se koh­ti ylem­pää kät­tä, jos se ei ai­heu­ta nis­kaan ki­pua.

SEIS­TEN

HYÖ­DYT ✦ An­taa yh­tey­den maa­han ✦ Vah­vis­taa jal­ka­li­hak­sia Sti­mu­loi sy­vem­pää hen­gi­tys­tä ✦ Ko­hen­taa ta­sa­pai­noa Jos si­nus­ta tun­tuu, et­tä ta­kim­mai­nen kan­ta­pää nousee maas­ta, voit har­joi­tel­la asentoa pi­tä­mäl­lä kan­ta­pää­tä sei­nää vas­ten.✦

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.