SAR­JA

Täl­lä vii­kol­la kes­ki­tym­me yh­dis­tä­mään hen­gi­tyk­sen, painopisteen ja sel­kä­ran­gan ja so­vel­ta­maan op­pi­maam­me jo­kai­ses­sa har­joi­tuk­ses­sa.

Aloittelijan Jooga - - 4. Viikko -

l Tä­män vii­kon avainasento on sar­ja – aloit­te­li­jan au­rin­ko­ter­veh­dys – jo­ka an­taa si­nul­le mah­dol­li­suu­den har­joi­tel­la kaik­kea tä­hän men­nes­sä op­pi­maa­si. Käy­tä kah­ta edel­lis­tä si­vua ja pe­reh­dy hy­vin jo­kai­seen asen­toon ja hen­gi­tys­mal­liin, en­nen kuin teet tä­män vii­kon sar­jan. Hy­vä nyrk­ki­sään­tö on hen­git­tää si­sään ava­tes­sa­si rin­ta­ke­hää tai tai­pues­sa­si taak­se­päin, ja ulos, kun sul­jet rin­ta­ke­hän tai tai­vut eteen­päin. Muis­ta käyt­tää pa­da band­haa tai has­ta band­haa pai­non ja­ka­mi­ses­sa, niin et­tä jo­kai­sel­la asen­nol­la on vank­ka pe­rus­ta.

2

8 9Ai­ka: 60 mi­nuut­tia

3

ALKU 1

6

7

5

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.