SAR­JA

Täl­lä vii­kol­la saat lem­peän joh­da­tuk­sen taak­se­tai­vu­tuk­siin, jot­ka ve­nyt­tä­vät sy­dä­na­laa. Työs­ken­te­lem­me myös sel­kä­ran­kaa tai­vu­tuk­siin val­mis­ta­vien kier­to­jen pa­ris­sa.

Aloittelijan Jooga - - 6. Viikko Asennot -

AVAINASENTO Puu

l Puu­asen­to on joo­gan klas­si­nen ta­sa­pai­noa­sen­to. Kun pie­nen har­joit­te­lun myö­tä tu­let si­nuik­si tä­män asen­non kans­sa, tu­let häm­mäs­ty­mään, kuin­ka sy­vää rau­han, kes­kit­ty­mis­ky­vyn ja har­mo­nian tun­net­ta se si­nul­le an­taa. Sel­lais­ta läs­nä­olon tun­net­ta, jos­ta pys­tyt am­men­ta­maan myös joo­ga­ma­ton ul­ko­puo­lel­la. Aloi­ta yk­sin­ker­tai­ses­ti, ken­ties sei­nää vas­ten tai tu­kien asentoa hie­man kou­kis­te­tun ja­lan var­pail­la. Vie jal­ka­poh­ja aluk­si vain nil­kal­le tai sää­rel­le. Var­muu­te­si kas­vaes­sa voit nos­taa ja­lan si­sä­rei­del­le. Väl­tä kui­ten­kin vie­mäs­tä jal­kaa pol­vea vas­ten, kos­ka si­vut­tais­pai­ne voi va­hin­goit­taa pol­vi­ni­vel­tä. Voit myös aloit­taa kä­det lan­tiol­la tai ru­kous­a­sen­nos­sa sy­dä­men edes­sä. Ku­ten kai­kis­sa seis­ten teh­tä­vis­sä asen­nois­sa, ovat va­kaa pe­rus­ta, ak­ti­voi­dut kes­ki­var­ta­lon li­hak­set ja alas koh­ti lan­tio­ta pai­ne­tut lapaluut tär­kei­tä ke­hon va­kaut­ta­mi­sek­si.

Ai­ka: 60 mi­nuut­tia

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.