LEM­PEÄ TAAK­SE­TAI­VU­TUS

TÄ­MÄN VII­KON TEE­MA

Aloittelijan Jooga - - Ins­pi­raa­tio­ta Joh­dan­to -

En ha­lua En ha­lua elää Ha­luan pe­lä­ten kuol­la elä­mät­tö­mäs­tä asut­taa kaa­tu­va­ni päi­vä­ni, tai epä­on­nis­tu­va­ni. elä­mäs­tä. teh­dä an­taa mi­nus­ta elä­mi­se­ni pe­lot­to­mam­man, ava­ta mi­nua, lä­hes­tyt­tä­väm­män, vah­vis­ta­van sy­dän­tä­ni, kun­nes sii­tä tu­lee sii­pi, lyh­ty, lu­paus. Va­lit­sen ris­kin mer­ki­tyk­set­tö­myy­des­tä­ni, elääk­se­ni niin, et­tä se mi­kä tu­li mi­nul­le sie­me­ne­nä, ja se mi­kä tu­li mi­nul­le kuk­ka­na, voi jat­kaa elä­mään­sä he­del­mä­nä. I will not die an un­li­ved li­fe Daw­na Mar­ko­va ins­pi­roi­va pu­hu­ja ja kir­jai­li­ja

Täl­lä vii­kol­la käy­täm­me ru­noa si­vul­ta 94 apu­na saa­vut­taak­sem­me sy­vem­män it­se­tut­kis­ke­lun ti­lan har­joi­tel­les­sam­me. St­res­si, men­neet trau­mat ja mo­der­nin elä­män kiih­keä tem­po voi­vat er­kaan­nut­taa mei­dät omis­ta tun­teis­tam­me ja sii­tä, kei­tä me to­del­la olem­me, ja näin ol­len niin ny­kyi­sis­tä kuin tu­le­vis­ta­kin tar­peis­tam­me – niin fyy­si­sis­tä, hen­ki­sis­tä kuin hen­gel­li­sis­tä­kin. Te­ke­mäl­lä lem­pei­tä ja tie­dos­ta­via taak­se­tai­vu­tuk­sia em­me pa­ran­na vain sel­kä­ran­gan liik­ku­vuut­ta ja vä­li­le­vy­jen ter­veyt­tä, vaan au­tam­me it­seäm­me avau­tu­maan niin it­sel­lem­me kuin myös muil­le.

Voit pi­tää huol­ta it­ses­tä­si useil­la ta­voil­la teh­des­sä­si taak­se­tai­vu­tuk­sia. Muis­ta yh­teys maa­han – vie pai­no ai­na huo­lel­li­ses­ti ke­ho­no­sal­le, jo­ka kos­ket­taa alus­taa. Ku­vit­te­le lä­het­tä­vä­si jo­kai­nen ulos­hen­gi­tys alas ke­hoa pit­kin, ai­na alus­taan saak­ka. Käy­tä pa­da- ja has­ta band­haa, ja to­tut­te­le pi­den­tä­mään sel­kä­ran­kaa vyö­tä­rös­tä ylös­päin. Hy­vä ta­pa har­joi­tel­la tä­tä on vie­dä kä­det lan­teil­le ja ve­nyt­tää sit­ten sel­kä­ran­kaa koh­ti pää­la­kea, pää­la­kea koh­ti kat­toa. Ren­tou­ta ulos­hen­gi­tyk­sel­lä. Tois­ta har­joi­tus usei­ta ker­to­ja. Kun tä­mä tek­niik­ka käy si­nul­le tu­tuk­si, voit käyt­tää si­tä myös muis­sa asen­nois­sa. Täl­lä vii­kol­la pa­ran­nam­me myös ol­ka­ni­ve­lien liik­ku­vuut­ta ja tie­toi­suut­ta kes­ki­var­ta­lon li­has­ten käy­tös­tä ala­se­län tu­ke­mi­ses­sa.

Joo­ga­har­joi­tuk­se­si 5. vii­kol­la

Luo täl­lä vii­kol­la mu­ka­van lem­peä ja ren­tout­ta­va paik­ka har­joi­tuk­sil­le­si. Voit sy­tyt­tää vaik­ka kynt­ti­län, aset­taa tuok­su­via kuk­kia mat­to­si lä­hel­le tai tuu­let­taa huo­neen hy­vin, en­nen kuin aloi­tat. Is­tu en­sin pa­ri mi­nuut­tia hel­pos­sa is­tu­ma-asen­nos­sa (s. 24) tai täy­del­li­ses­sä asen­nos­sa (s. 25) rau­hoit­taak­se­si hen­gi­tyk­se­si ja hil­jen­tääk­se­si aja­tuk­set. Tun­nus­te­le omia tun­te­muk­sia­si, en­nen kuin aloi­tat har­joi­tuk­sen. Jos ko­koat oman har­joi­tuk­se­si it­se, si­nun tu­lee muis­taa läm­mi­tel­lä hy­vin. Tee ai­na asen­to jos­sa on kier­to, en­nen kuin ryh­dyt taak­se­tai­vu­tuk­seen.

Joo­gas­sa ei ole ky­se vain fyy­si­ses­tä hyö­dys­tä, vaan myös si­säi­ses­tä rau­has­ta, voi­mas­ta ja it­se­tun­nos­ta. Jo­kai­sel­la asen­nol­la on eri­tyi­nen tar­koi­tuk­sen­sa – eteen­tai­vu­tuk­set rau­hoit­ta­vat, kun taas taak­se­tai­vu­tuk­set pi­ris­tä­vät.

VIIK­KO-OH­JEL­MAEH­DO­TUS

Har­joi­tus 1 (25 mi­nuut­tia) Kuol­leen asen­to rin­nan ve­ny­tyk­sel­lä, kak­si läm­mit­te­ly­asen­toa, aloit­te­li­jan au­rin­ko­ter­veh­dys, ma­ta­la as­kel­kyyk­ky, ru­kous­a­sen­to kier­rol­la ja is­tuen teh­tä­vät asen­not

Har­joi­tus 2 (25 mi­nuut­tia) 2 läm­mit­te­ly­asen­toa, aloit­te­li­jan au­rin­ko­ter­veh­dys, ma­ta­la as­kel­kyyk­ky ja seis­ten teh­tä­vät asen­not - muun muas­sa so­tu­ri-flow.

Har­joi­tus 3 (1 tun­ti) 5. vii­kon sar­ja

5. VIIK­KO ✦UU­DET ASEN­NOT Kuol­leen asen­to rin­nan ve­ny­tyk­sel­lä Ma­ta­la as­kel­kyyk­ky – täy­del­li­nen ver­sio ✦ Ve­ne ✦ Hei­nä­sirk­ka ✦ Au­raUUSI SAR­JA So­tu­ri-flow✦ ✦

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.