Digi KUVA - - KURS­SIT | LIGHT­ROOM -

Tab­le­tit ovat pit­kään ol­leet hä­tä­rat­kai­su, kun ku­via pi­tää kä­si­tel­lä, mut­ta ku­van­kä­sit­te­ly­so­vel­luk­set ovat pik­ku hil­jaa ke­hit­ty­neet niin, et­tä kan­nat­taa hyö­dyn­tää nii­tä etu­ja, joi­ta tab­le­tit tar­joa­vat suh­tees­sa kan­net­ta­vaan tie­to­ko­nee­seen.

ipad on help­po ot­taa esil­le ho­tel­li­huo­nees­sa, bus­sis­sa tai len­to­ko­nees­sa, jo­ten jär­jes­tel­mä­ka­me­ral­la ote­tut ku­vat voi sää­tää sa­man tien – myös raa­ka­muo­toi­set ku­vat. Kun tab­le­til­la on Light­room, käy­tös­sä on ai­van vä­häi­sin poik­keuk­sin kaik­ki sa­mat mah­dol­li­suu­det ko­hen­taa ku­vien il­met­tä kuin tie­to­ko­neel­la. ipad on vain kä­te­väm­pi pi­tää mu­ka­na, si­tä on no­peam­pi käyt­tää ja sen näyt­tö on pa­rem­pi kuin useim­pien kan­net­ta­vien tie­to­ko­nei­den. Vä­rin­tois­to on erin­omai­nen, ja yk­si­tyis­koh­dat nä­ky­vät hy­vin.

Light­roo­mis­ta on kak­si ver­sio­ta. Pe­rin­tei­sen ni­mi on Light­room Clas­sic ja sen voi asen­taa vain tie­to­ko­nee­seen. Toi­sen ver­sion ni­mi on pelk­kä Ligth­room ja sen saa se­kä tie­to­ko­nee­seen, äly­pu­he­li­meen et­tä tab­le­til­le. Sää­tö­mah­dol­li­suu­det ovat suu­rin piir­tein sa­mat, mut­ta esi­mer­kik­si ku­vae­si­tyk­sen tai verk­ko­si­vus­ton laa­ti­mi­sen mah­dol­li­suut­ta ei ole.

Help­po siir­to pc:lle

Jos käy­tät Light­roo­mil­la tai Pho­tos­ho­pil­la Ado­ben Va­lo­ku­vaus-ni­mis­tä jä­se­nyyt­tä, jo­ka mak­saa 12,40 eu­roa kuus­sa, voit käyt­tää kum­paa vain Light­roo­min ver­sio­ta. Suo­sit­te­lem­me Light­room Clas­sicin käyt­töä tie­to­ko­nees­sa, jos­kin toi­nen ver­sio käy se­kin mai­nios­ti. Vuok­raoh­jel­ma tal­len­taa Light­roo­mil­la työs­te­tyt ipad-ku­vat pil­veen, jo­ten näet ne so­vel­luk­sen avul­la myös muis­sa lait­teis­sa. Pil­ves­tä voi myös ha­kea kaik­ki ku­vat, joi­ta olet sää­tä­nyt mat­kal­la, ja ne nä­ky­vät pe­rin­tei­ses­sä Light­room Clas­sicis­sa tie­to­ko­neel­la he­ti, kun ole tul­lut ko­tiin.

ipa­diin tar­vit­ta­van Ado­be Light­room for ipad -so­vel­luk­sen saa il­mai­sek­si App Sto­res­ta. Si­tä voi käyt­tää myös il­man Light­room-ti­laus­ta, mut­ta sil­loin kaik­ki toi­min­not ei­vät on­nis­tu, esi­merk­kei­nä raa­ka­tie­dos­to­jen kä­sit­te­ly se­kä tal­len­nus pil­veen.

Näy­täm­me, mi­ten jpg- ja raa­ka­ku­vat saa ka­me­ras­ta ipa­diin, mi­ten nii­tä kä­si­tel­lään ja mi­ten var­mis­te­taan, et­tä ku­vat ja nii­den sää­döt ovat val­mii­na Light­room Clas­sicis­sa ko­ti­ko­neel­la.

Näy­täm­me, mi­ten ede­tään ipa­dil­la, jo­ka on suo­si­tuin tab­let­ti­ko­ne. Myös Android-tab­le­til­le voi tuo­da va­lo­ku­via ka­me­ras­ta se­kä käyt­tää Light­roo­mia ja synk­ro­ni­soi­da ku­va­tie­dos­tot.

Voit rau­has­sa jät­tää kan­net­ta­van tie­to­ko­neen ko­tiin, kun läh­det seu­raa­van ker­ran lo­mal­le. ipad on ni­mit­täin jo­pa pa­rem­pi mat­ka­to­ve­ri ku­vien työs­tä­mi­seen. Näy­täm­me, mi­ten tuot raa­ka­ku­via ka­me­ras­ta, kä­sit­te­let nii­tä Light­roo­mil­la ja synk­ro­noit lait­teet niin, et­tä kaik­ki ku­vat sää­töi­neen siir­ty­vät ko­ti­ko­neel­le, kun sen käyn­nis­te­tään mat­kal­ta tul­tua.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.