Digi KUVA - - UU­TI­SET -

Au­rin­ko on juu­ri las­ke­nut, ja si­ni­sen het­ken al­kuun on vie­lä 20 mi­nuut­tia. Va­lo vai­kut­taa jo nyt hie­man vii­leäl­tä.

voi­daan ka­tu­lamp­pui­hin saa­da hie­no täh­ti­te­hos­te. Te­hos­teen ul­ko­nä­kö vaih­te­lee au­kon ja ob­jek­tii­vin him­men­nin­la­mel­lien mää­rän mu­kaan. Se syn­tyy him­men­nin­leh­tien yh­ty­mä­koh­dis­sa. Jos him­men­ti­men leh­tiä on pa­ril­li­nen mää­rä, saa­daan leh­tien mu­kai­nen mää­rä sä­tei­tä. Kun leh­tiä on pa­ri­ton mää­rä, sä­tei­den mää­rä kak­sin­ker­tais­tuu.

Pie­nel­lä au­kol­la ku­vat­taes­sa on ja­lus­ta tai muu kiin­teä tu­ki vält­tä­mä­tön. Sil­loin voi­daan käyt­tää pien­tä herk­kyyt­tä ja vält­tää ko­hi­nan syn­ty­mis­tä. Lan­ka­lau­kai­sin

tai ka­me­ra­val­mis­ta­jan so­vel­lus ja wi-fi ovat hy­viä lau­kai­se­mi­seen, jos mah­dol­lis­ta. Sil­loin ka­me­ra ei pää­se tä­räh­tä­mään ku­vat­taes­sa. Käyt­tää voi­daan myös ka­me­ran it­se­lau­kai­sin­ta ja aset­taa vit­kak­si vä­hin­tään kak­si se­kun­tia.

Pit­kän va­lo­tusa­jan tar­vik­kei­ta

Va­lo­tusai­ka voi ol­laa si­ni­sen het­ken ai­kaan ol­la esim. vii­si se­kun­tia, el­lei va­lo muu­ten rii­tä. Si­tä voi­daan pi­den­tää etu­lins­sin eteen kier­ret­tä­väl­lä har­maa­suo­ti­mel­la, jo­ka pi­dät­tää osan va­los­ta. Näin voi­daan käyt­tää pi­dem­pää va­lo­tusai­kaa ku­van yli­va­lot­tu­mat­ta. Kun va­lo­tusai­ka on esim. 30 se­kun­tia, ve­tä­vät au­to­jen va­lot ku­vaan pit­kiä vii­vo­ja ja ka­dul­la kä­ve­le­vät ih­mi­set voi­vat pyyh­kiy­tyä ko­ko

naan nä­ky­vis­tä. Vie­lä­kin pi­dem­piä va­lo­tusai­ko­ja voi­daan to­ki ko­keil­la.

Useimm­mis­sa ka­me­rois­sa kan­nat­taa kui­ten­kin käyt­tää Bulb-as­teus­ta, jos on tar­koi­tus käyt­tää yli 30 se­kun­nin mit­tai­sia va­lo­tusai­ko­ja.

Bulb-ase­tus on usein mer­kit­ty B:llä. Se pi­tää sul­ki­men au­ki niin kau­an kuin lau­kai­sin­ta pai­ne­taan.

Mai­se­mis­sa ei mu­ka­na ole kei­no­va­loa luo­mas­sa kont­ras­tia ku­vaan. Sik­si on käy­tet­tä­vä mui­ta ele­ment­te­jä ku­viin, jois­sa on muu­ta­kin kuin vain kau­nis aa­mu- tai il­ta­tai­vas. Yk­si ta­pa on si­joit­taa jo­tain ku­van etu- tai kes­kia­lal­le. Se voi ol­la aal­lon­mur­ta­ja, hy­lät­ty pik­ku ra­ken­nus tai vaik­ka vain yk­si­näi­nen puu. Kun ku­va­taan suun­taa, jos­sa au­rin­ko on tai­vaan­ran­nan ala­puo­lel­la, saa­daan mu­kaan hiu­kan läm­pi­miä­kin sä­vy­jä myös kau­pun­gin ul­ko­puo­lel­la. Myös­kin kuus­ta saa­daan kyl­mil­le sä­vyil­le kont­ras­tia.

Apua si­ni­sen het­ken löy­tä­mi­seen

Va­lo muut­tuu si­ni­sen het­ken ai­ka­na pal­jon, jo­ten myös sa­man koh­de saa ly­hyes­sä ajas­sa hy­vin eri­lai­sia asu­ja. Sik­si on ol­ta­va ko­ko ajan val­mii­na eri­tyi­sen va­lais­tuk­sen il­maan­tu­mi­sen va­ral­ta. Kan­nat­taa hank­kia so­vel­lus, jo­ka osaa ker­toa, mi­hin ai­kaan si­ni­nen het­ki on tie­tys­sä pai­kas­sa. Me käy­täm­me Pho­to­pills -so­vel­lus­ta, jon­ka saa se­kä IOS- et­tä

Android-lait­tei­siin. Sii­nä on mo­nia toi­min­to­ja ku­vaus­ret­kel­le. Se ker­too ajan ja pai­kan mu­kaan, mil­loin on si­ni­nen het­ki ja on­ko kuu­ta­mo. Kar­tal­ta nä­ky­vät au­rin­gon nousu- ja las­kusuun­ta. 11 eu­roa mak­sa­vas­ta so­vel­luk­ses­ta on iso apu, kun on tie­det­tä­vä, mil­loin pi­tää ol­la val­mii­na. Sit­ten ei tar­vit­se kuin läh­teä ka­me­ran kans­sa ulos. Ja el­lei tä­nään syn­ny lois­to­ku­vaa, uusi ti­lai­suus on jo huo­men­na.

Kont­ras­ti voi hei­kon va­lon vuok­si jää­dä pie­nek­si, var­sin­kin jos var­jo­koh­tia jou­du­taan kir­kas­ta­maan. Kont­ras­tin li­sää­mi­sek­si riit­tää usein, et­tä siir­re­tään Black­siä va­sem­mal­le ja Whi­te­sia oi­keal­le. Kun Cla­ri­tyä siir­re­tään oi­keal­le, saa­daan kes­ki­sä­vyi­hin kont­ras­tia.

Si­ni­sen het­ken ku­van val­ko­ta­sa­pai­non sää­tä­mi­nen rat­kai­see pal­jon. Sik­si kan­nat­taa ai­na ot­taa raa­ka­ku­via. Temp-sää­tö kan­nat­taa pi­tää ar­vos­sa 5500 tai al­le. Täs­sä ku­vas­sa Temp on ar­vos­sa 4650. Vä­re­jä voi­daan hy­vin vah­vis­taa li­sää­mäl­lä Vib­rancea.

Hä­mä­ris­sä voi­daan käyt­tää pien­tä herk­kyyt­tä ja auk­koa, esim. F16:ta. Näin voi­daan esim. kym­me­nen se­kun­nin va­lo­tusa­jal­la peh­men­tää pil­viä hiu­kan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.