Digi KUVA - - UU­TI­SET - TEKS­TI // MET­TE IVER­SEN

Muo­to­ku­vaa­ja Andreas Hou­mann as­te­li vuo­den 2016 lo­ka­kuus­sa Köö­pen­ha­mi­nan vii­den täh­den ho­tel­liin d’angle­ter­reen. Siel­lä hän­tä odot­ti Tans­kan kuu­lui­sin näyt­te­li­jä Mads Mik­kel­sen. Hän kuu­lui tuol­loin Täh­tien so­ta -elo­ku­van Ro­gue Onen täh­tiin ja oli saa­pu­nut ku­vat­ta­vak­si Sas-len­to­yh­tiön Scan­di­na­vian Tra­ve­ler -leh­teen. Teh­tä­vä­nä oli kan­si­ku­van se­kä vii­den ku­van sar­jan ot­ta­mi­nen. Andreas Hou­man­nil­la oli tar­kal­leen kym­me­nen mi­nuut­tia ai­kaa.

”Mi­nul­la oli lä­hes löy­sät housuis­sa. Olin vas­ta ai­van ura­ni alus­sa, en­kä ha­lun­nut ot­taa Mads Mik­kel­se­nis­tä taas yh­tä ku­vaa, jo­ka muis­tut­tai­si hä­nen mui­ta muo­to­ku­vi­aan”, ker­too Andreas Hou­mann pu­he­li­mes­sa pa­lat­tu­aan juu­ri ko­tiin Tans­kaan. Hän oli kier­tä­nyt kau­ka­na ul­ko­mail­la ku­vaa­mas­sa ti­laus­töi­tä suu­rel­le yri­tys­asiak­kaal­le.

Nuo­rel­la ku­vaa­jal­la oli on­nek­si ho­tel­liin men­nes­sään mie­les­sään tark­ka suun­ni­tel­ma. En­nen luk­sus­ho­tel­lin ly­hyt­tä ta­paa­mis­ta Andreas Hou­mann oli koon­nut näyt­te­li­jän ai­em­mis­ta muo­to­ku­vis­ta pa­la­pe­li­mäi­sen ku­va­kan­sion, jos­sa oli hä­nen ta­voit­te­le­maan­sa tyy­liä: Si­ni­siä sä­vy­jä. Lä­hel­tä ku­vat­tu­ja kas­vo­ja. Kas­vo­jen yl­lä tai nii­den ym­pä­ril­lä liik­ku­via kä­siä. Puh­das­ta il­mai­sua.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.