HDR-TEK­NII­KAL­LA LI­SÄÄ SÄ­VY­JÄ

Digi KUVA - - KURSSIT | LIGHTROOM -

Mi­ten voi­sin loi­ven­taa si­sä­ti­lois­sa ot­ta­mie­ni ku­vien suu­ret kont­ras­tit?

Si­sä­ti­lois­sa on se­kä var­joi­sia et­tä va­loi­sia koh­tia, kos­ka va­lo osuu eri koh­tiin eri lail­la, ja niin­pä kirk­kaim­pien ja tum­mim­pien koh­tien va­loi­suuse­rot voi­vat ol­la hy­vin suu­ret. Kos­ka ka­me­ra ei pys­ty ker­ral­la tois­ta­maan kaik­kia sä­vy­jä tum­mis­ta kirk­kai­siin, on syy­tä ot­taa ku­va­sar­ja ka­me­ran haa­ru­koin­ti­toi­min­non avul­la. Täs­sä olem­me ot­ta­neet seit­se­män ku­vaa eri­lai­sil­la va­lo­tuk­sil­la. Light­roo­min Hdr-toi­min­nol­la ku­vat yh­dis­te­tään yh­dek­si laa­ja­sä­vy­ku­vak­si, jos­sa nä­ky­vät kaik­ki sä­vyt.

Light­room al­kaa teh­dä esi­kat­se­lu­ku­vaa yh­dis­te­tyis­tä ku­vis­ta. Ras­ti­ta Au­to Align ja Au­to Set­tings, niin Light­room huo­mioi ku­va­tes­sa ta­pah­tu­neen pie­nen ka­me­ran liik­keen se­kä esi­sää­tää va­loi­suu­den ja vä­rit. Deg­host Amount, jo­ka huo­mioi ku­vien si­säi­sen liik­keen, ase­te­taan yleen­sä koh­taan Me­dium. Täs­sä ku­vas­sa on ih­mis­ten liik­keen ai­heut­ta­maa epä­te­rä­vyyt­tä, jo­ten va­lit­se High ja nap­sau­ta Mer­ge.

En­sin ava­taan kuva, jo­hon li­sä­tään su­mua, ja nap­sau­te­taan Tie­dos­to ja Si­joi­ta si­säl­ly­tet­ty…. Ik­ku­nas­ta va­li­taan kuva, jos­sa on pil­viä ja nap­sau­te­taan ko­men­toa Si­joi­ta. Pil­vi­ku­vaa ve­de­tään kul­mis­ta vaih­to­näp­päin al­haal­la, kun­nes se peit­tää taus­ta­ku­van ko­ko­naan. Sit­ten pai­ne­taan En­te­riä ja va­li­taan Ta­so-pa­le­tis­ta ta­so­jen se­koi­tus­ti­lak­si Ras­te­ri .

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.