A B C

Digi KUVA - - KURSSIT | PHOTOSHOP -

Sen si­jaan, et­tä va­lit­si­sit -toi­min­non ja nol­lai­sit kaik­ki te­ke­mä­si sää­döt, voit kak­sois­nap­saut­taa te­ke­mie­si yk­sit­täis­ten sää­tö­jen teks­tiä. Näin ei tar­vit­se pa­la­ta läh­tö­pis­tee­seen ai­na, kun olet teh­nyt vir­heen. Voit esi­mer­kik­si kak­sois­nap­saut­taa Sha­dows-teks­tiä, jol­loin ai­noas­taan tä­män liu­kusää­ti­men vai­ku­tuk­set nol­lau­tu­vat.

Au­to­maat­ti­sel­la oh­jel­mal­la on usein mah­do­ton­ta ku­va­ta len­tä­vää lin­tua. Au­to-oh­jel­ma ei pys­ty en­na­koi­maan, mi­tä ase­tuk­sia tar­vi­taan. Au­to­ma­tiik­ka va­lit­see hä­mä­räs­sä lii­an ison au­kon, jo­ten lin­nus­ta vain pie­ni osa nä­kyy tark­ka­na, ja on mah­do­ton­ta mää­rit­tää, mi­kä se oli­si. Lin­nun liik­keen saa py­säh­ty­mään ly­hyel­lä, esi­mer­kik­si 1/2000 se­kun­nin ajal­la. Va­lais­tuso­lo­jen mu­kai­ses­ti Au­to osuu usein sen ylä­tai ala­puo­lel­le. Va­lit­se kä­si­sää­döt se­kä Au­to ISO ja sää­dä au­kok­si F4, jot­ta suu­rem­pi osa lin­nus­ta nä­kyy ku­vas­sa tark­ka­na. Noin F4:n auk­ko riit­tää te­leob­jek­tii­vin kans­sa tuot­ta­maan hie­nos­ti su­men­tu­neen taus­tan. Käy­tä ly­hyt­tä, noin 1/2000 se­kun­nin ai­kaa, jos ha­luat py­säyt­tää lin­nun len­non. Va­lit­se va­lo­tusa­jak­si 1/200 se­kun­ti, jos ha­luat lii­ke-epä­te­rä­vyyt­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.