Vai­kut­ta­va tar­ken­nus va­lo­ku­vaa­jan pu­he­li­mes­sa

So­ny Xpe­ria 1 II 1200 eu­roa

Digi KUVA - - TUOTEARVIO­T -

SI­NUL­LE, JO­KA HA­LUAT SILMIENTUN­NISTUKSEN JA PAL­JON ASE­TUK­SIA PU­HE­LI­MEEN.

So­nyn hy­vä sil­mien­tun­nis­tus­tar­ken­nus on nyt löy­tä­nyt tien­sä myös pu­he­li­meen, ja se toi­mii to­del­la hy­vin. Se tun­nis­taa se­kä ih­mis­ten et­tä eläin­ten sil­mät, ja jos ku­vat­ta­va kään­tyy, seu­ran­ta­tar­ken­nus ak­ti­voi­tuu ja tar­ken­taa pää­hän. Tar­ken­nus rea­goi no­peas­ti ja seu­ra­si hie­nos­ti hen­ki­löä, jo­ka kul­ki suo­raan koh­ti, kun ku­va­sim­me 20 ku­vaa se­kun­nis­sa. Xpe­ria 1 Ii:ssa on kol­me ka­me­raa ta­ka­na ja niis­sä kai­kis­sa 12 me­ga­pik­se­liä. Polt­to­vä­lit vas­taa­vat 16, 24 ja 70 mm:iä. Kaik­ki kol­me – eri­tyi­ses­ti 24-mil­li­nen – toi­mi­vat hie­nos­ti. Vä­rit ovat hy­vät, ja ku­vis­sa on pal­jon yk­si­tyis­koh­tia, vaik­kem­me pääs­seet­kään ai­van esi­mer­kik­si ip­ho­ne 11 Pro:n ta­sol­le.

Pu­he­li­mes­sa on kaksi ka­me­ra­so­vel­lus­ta. Toi­nen on hy­vin yk­sin­ker­tai­nen. Sil­lä voi siir­tyä ob­jek­tii­vis­ta toi­seen ja ot­taa muun muas­sa muo­to­ku­via, jois­sa on tai­teel­li­sen su­mea taus­ta. Toi­nen on Pho­to Pro, ja sii­nä 6,5 tuu­man näy­tös­tä puo­let on va­rat­tu eri sää­tö­mah­dol­li­suuk­sil­le. Näy­töl­tä voi sää­tää tar­ken­nus­me­ne­tel­mää, val­ko­ta­sa­pai­noa, va­lo­tuk­sen mit­taus­ta yn­nä muu­ta. Hie­no de­sign muis­tut­taa So­nyn jär­jes­tel­mä­ka­me­rois­ta; vä­rit ovat orans­si ja mus­ta. Vaa­ka­ku­vis­sa useim­mat sää­döt ovat va­lit­ta­vis­sa oi­keal­la peu­ka­lol­la, ja si­vus­sa on lau­kai­sin, jo­ka on oi­kean etusor­men koh­dal­la. So­vel­lus so­pii kui­ten­kin huo­nos­ti pys­ty­ku­via otet­taes­sa, kos­ka teks­tit ei­vät kään­ny ja lau­kai­sin on han­ka­las­sa pai­kas­sa. Kai­pa­sim­me lau­kai­sin­ta näy­töl­le.

Jos pu­he­lin on ää­net­tö­mäl­lä, on vai­kea tie­tää, on­ko kuva tul­lut ote­tuk­si vai ei. Pu­he­lin ei vä­räh­dä ei­kä näy­töl­le tu­le tie­toa asias­ta. Saa­ta­vil­la on myös vi­deo­so­vel­lus, jos­sa on mo­ni­puo­li­set sää­tö­mah­dol­li­suu­det. Xpe­ria 1 Ii:ssa on hie­no Oled-näyt­tö ja 4K-tark­kuus se­kä Hdr-toi­min­to.

1

Lau­kai­sin Ku­vat ote­taan pai­na­mal­la si­vus­sa ole­vaa pai­ni­ket­ta. Kun si­tä pi­tää poh­jas­sa, ka­me­ra­so­vel­lus käyn­nis­tyy suo­raan.

2

Muis­ti Pu­he­li­men muis­tia voi laa­jen­taa 256 gi­ga­ta­vul­la mic­rosd-kor­tin avul­la.

Ob­jek­tii­vin vie­res­sä on sen­so­ri, jo­ka las­kee etäi­syy­den koh­tee­seen ja hel­pot­taa näin tar­ken­nus­ta. 2 1

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.