Hit­tie­lo­ku­va ei tu­le Finn­ki­non sa­lei­hin

Per­jan­tai­na en­si-il­taan tu­le­vaa elo­ku­vaa ei näh­dä Finn­ki­non teat­te­reis­sa.

HS Metro - - FRONT PAGE - Näy­tös­tie­to­ja osoit­tees­sa nor­disk­film.fi/yosy­ot­to/. VESA SIRÉN HS

Finn­ki­non ja Yö­syöt­tö-elo­ku­van te­ki­jöi­den vä­lil­lä puh­ke­si rii­ta kor­vauk­sis­ta. Elo­ku­va­syk­syn me­nes­ty­jäk­si en­na­koi­tua elo­ku­vaa ei näil­lä nä­ky­min näh­dä Finn­ki­non teat­te­reis­sa.

Mar­ja Pyy­kön oh­jaa­maa Yö­syöt­tö-elo­ku­vaa ei yl­lät­täen näh­dä yh­des­sä­kään Finn­ki­non teat­te­ris­sa. En­si-il­ta py­ri­tään yhä jär­jes­tä­mään tä­män vii­kon per­jan­tai­na. Elokuva ker­too vau­van kans­sa kah­den jää­väs­tä isäs­tä.

”Finn­ki­no muut­ti le­vi­tys­so­pi­mus­ta yk­si­puo­li­ses­ti. He eh­dot­ta­vat niin ra­di­kaa­lia muu­tos­ta lip­pu­tu­lo­jen ja­koon, et­tä pi­dän si­tä pelk­kä­nä ah­neu­te­na ja mää­rää­vän mark­ki­na-ase­man to­del­li­se­na vää­rin­käyt­tö­nä”, tuot­ta­ja Mar­kus Se­lin So­lar Film­sis­tä ker­too pu­he­li­mit­se HS:lle.

Kes­ki­viik­ko­aa­mu­na Se­lin päät­ti yh­des­sä Nor­disk Fil­min elo­ku­va­le­vi­tyk­sen joh­ta­jan Ka­ta­ri­na Ny­ma­nin kans­sa, et­tä Finn­ki­non vaa­ti­muk­siin ei suos­tu­ta.

”Jos me an­nam­me pe­rik­si, jo­kai­nen suo­ma­lai­nen elokuva jou­tuu an­ta­maan pe­rik­si. En ym­mär­rä syy­tä tä­hän, kun Finn­ki­no te­ki vii­me vuon­na 15 mil­joo­naa eu­roa net­to­voit­toa ja ja­ke­li osin­ko­ja.” Pro­sen­teis­ta Se­lin ei pu­hu. ”Muu­tos on kui­ten­kin mer­kit­tä­vä.”

Nor­disk Fil­min Ny­man ker­too, et­tä tuo­ton­ja­ko­mal­li lip­pu­tu­lois­ta teh­dään elo­ku­va­koh­tai­ses­ti, ja Finn­ki­no rik­koi nyt vii­me vuo­si­na val­lin­neen lin­jan.

”Finn­ki­no on ol­lut tä­hän­kin as­ti isoin näis­tä tu­lon­ja­ka­jis­ta. Nyt Finn­ki­no yh­täk­kiä ha­lu­aa sel­väs­ti isom­man osuu­den. Se on kes­tä­mä­tön­tä”

Finn­ki­no kom­men­toi asi­aa tie­dot­tees­saan. Yh­tiö sa­noo jat­ka­neen­sa Nor­disk Fil­min le­vit­tä­mien elo­ku­vien esit­tä­mis­tä maa­lis­kuus­ta jat­ku­nees­ta so­pi­muk­set­to­mas­ta ti­las­ta huo­li­mat­ta.

”Li­pun­myyn­nin epää­mi­nen Finn­ki­non jo en­nak­ko­mark­ki­noi­mal­le elo­ku­val­le on Nor­disk Fil­min oma pää­tös. To­del­la va­li­tet­ta­va ti­lan­ne kaik­kien os­a­puol­ten kan­nal­ta”, sa­noo Finn­ki­non myyn­ti- ja mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja Kal­le Pel­to­la tie­dot­tees­sa.

Yö­syöt­tö pe­rus­tuu Eve Hie­ta­mie­hen ro­maa­niin. Sii­tä odo­tet­tiin yh­tä ko­ti­mai­sen elo­ku­va­syk­syn me­nes­ty­jää.

MAREK SABOGAL / SO­LAR FILMS

Yö­syö­tön pää­osaa esit­tää Pet­te­ri Sum­ma­nen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.