Kai­kil­la on jo­ku stoo­ri

HS Metro - - NEWS -

”Olen­ko hul­lu, ei ole to­del­lis­ta!” – suus­ta­ni on pääs­syt usein vii­me ai­koi­na. Olen mo­nen mut­kan kaut­ta pää­ty­nyt joh­ta­maan Vuo­saa­ren ke­sä­teat­te­ria sen 10-vuo­tis­juh­la­vuon­na ja tuot­ta­maan, yh­des­sä mui­den elä­män­ta­paak­tii­vien, kans­sa Ta­ri­na­ma­ra­to­nin 2017, jo­ka ko­ko­aa yh­teen ta­ri­noi­ta nel­jäs­tä il­man­suun­nas­ta.

Kun ama­töö­ri­teat­te­ria teh­dään, si­tä teh­dään rak­kau­des­ta teat­te­riin! Ja tääl­lä­hän se su­juu, sil­lä olen ava­ra­kat­sei­nen ja tun­nen, et­tä sie­lus­sa­ni syk­kii Itä-Hel­sin­gin mo­ni­kult­tuu­ri­nen ja bo­hee­mi sy­ke. Tääl­lä saa ol­la mi­kä on, tai tul­la sik­si. Vuo­saa­ri oli ko­ti­ni 15 vuo­den ajan ja on si­tä vie­lä­kin sy­dä­mes­sä­ni. Nyt Vuo­saa­ri on Vuo­den kau­pun­gi­no­sa 2017 ja iloit­sen sii­tä enem­män kuin us­koin­kaan.

”Sie­lus­sa­ni syk­kii Itä-Hel­sin­gin bo­hee­mi sy­ke.”

Siel­lä käy­neet ym­mär­tä­vät sen; siel­lä ele­tään su­las­sa so­vus­sa yli 40 kan­sal­li­suu­den ja kult­tuu­rin kans­sa. Po­kaa­lit te­ke­vät sii­tä "tot­ta" niil­le­kin, jot­ka asu­vat pää­asias­sa kan­ta­suo­ma­lais­ta koos­tu­val­la asui­na­lu­eel­la ja joil­le 90-lu­vun tyh­mä lausah­dus Mo­ga­dis­hu Ave­nues­ta on jä­mäh­tä­nyt ka­ven­ta­maan eli­nym­pä­ris­töä.

Päi­väs­tä toi­seen huo­maan poh­ti­va­ni, mi­ten maa­il­mas­ta sai­si oi­keu­den­mu­kai­sem­man pai­kan. Ta­voit­teen kor­niu­des­ta huo­li­mat­ta en lan­nis­tu, kos­ka näyt­tää sil­tä, et­tä kyy­ni­syyt­tä ja vi­haa kas­vat­ta­vat vi­deot vain juok­se­vat kil­paa em­pa­ti­aa uh­ku­vien kans­sa. Ha­luan, et­tä vuo­saa­re­lai­set koh­tai­si­vat toi­sen­sa ar­ki­sil­la ta­ri­noil­laan en­tis­tä­kin enem­män.

Vaik­ka Suo­mi on maa­il­man par­hai­ta mai­ta, mei­dän on sil­ti pon­nis­tel­ta­va, et­tä eri vä­hem­mis­tö­jen oi­keu­det to­teu­tu­vat käy­tän­nös­sä. Näi­tä ovat las­ten, van­hus­ten ja vam­mais­ten oi­keu­det mut­ta myös poh­joi­ses­sa asu­van al­ku­pe­räis­kan­sam­me, saa­me­lais­ten kult­tuu­ri­set oi­keu­det.

Mut­ta mik­si ha­luan niin in­to­hi­moi­ses­ti edis­tää näi­tä asioi­ta? In­to­hi­mol­la­kin on ra­jan­sa. Sen ha­luan muis­taa, kun ka­len­te­ri täyt­tyy kieh­to­vis­ta ta­pah­tu­mis­ta ja ar­ki­ses­ta aher­ruk­ses­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.