EU:n lää­ke­vi­ras­ton vä­ki ei ha­lua Hel­sin­kiin

HS Metro - - UUTISET -

Suo­mi ja eten­kin Helsinki ovat kam­pan­joi­neet ko­vas­ti, et­tä EU siir­täi­si lää­ke­vi­ras­ton Lon­toos­ta Suo­men pää­kau­pun­kiin.

Mi­kä­li vi­ras­ton noin 900 työn­te­ki­jät sai­si­vat päät­tää, Hel­sin­kiin vi­ras­to ei tu­le. Vi­ras­ton si­säi­sen sel­vi­tyk­sen mu­kaan työn­te­ki­jöis­tä jo­pa yli 70 pro­sent­tia mie­luum­min jät­täi­si työ­paik­kan­sa kuin muut­tai­si Hel­sin­kiin vi­ras­ton mu­ka­na.

Yh­tä ikä­viä paik­ko­ja oli­si­vat muun muas­sa Bra­tis­la­va, Bu­ka­rest, So­fia, Var­so­va ja Zagreb. Kaik­ki­aan vi­ras­toa ha­lu­aa Hel­sin­gin li­säk­si 18 kau­pun­kia. Sel­vi­tyk­ses­tä ker­toi kes­ki­viik­ko­na muun muas­sa verk­ko­leh­ti EUob­ser­ver. Suo­mes­sa asias­ta ker­toi en­sin STT.

Vi­ras­ton sel­vi­tyk­sen mu­kaan työn­te­ki­jöis­tä oli­si mu­ka­vin­ta muut­taa Ams­ter­da­miin, Barce­lo­naan, Köö­pen­ha­mi­naan, Mi­la­noon tai Wie­niin. Työn­te­ki­jät ei­vät kui­ten­kaan pää­tä si­jain­ti­paik­kaa.

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­to EMA:n uut­ta si­jain­tia poh­di­taan, kos­ka Bri­tan­nia on päät­tä­nyt ero­ta EU:sta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.