Met­ro­han­ket­ta moi­tit­tiin

HS Metro - - UUTISET -

Län­si­met­roa alet­tiin teh­dä lii­an vä­häi­sin suun­ni­tel­min, ker­too tuo­re ra­port­ti.

Kon­sult­tiyh­tiö Ernst & Youn­gin te­ke­mä tar­kas­tus ei imar­te­le Hel­sin­gin ja Es­poon omis­ta­maa met­ro­yh­tiö­tä, jon­ka ke­vyt or­ga­ni­saa­tio hait­ta­si ura­kan joh­ta­mis­ta. Osan­sa saa ra­ken­nut­ta­ja­kon­sult­ti Sweco­kin.

Ti­lin­tar­kas­ta­ja Pa­si Lep­pä­sen ja Han­na Ku­ha­sen koos­ta­man ra­por­tin joh­to­pää­tös on, et­tä Län­si­met­ro Oy:llä on ol­lut vä­hän re­surs­se­ja yk­si­tyis­koh­tai­seen ta­lou­den ja ai­ka­tau­lun seu­ran­taan, ra­ken­ta­mi­sen val­von­taan ja ris­kien hal­lin­taan, mi­kä joh­ti ra­ken­nut­ta­ja­kon­sul­tin isoon roo­liin val­von­nas­sa.

”Vas­tuu hank­kees­ta on kui­ten­kin ti­laa­jal­la, vaik­ka to­teu­tus oli­si suu­rel­ta osin ul­kois­tet­tu”, tar­kas­tus­ra­por­tis­sa to­de­taan.

Han­ke­suun­ni­tel­ma ei si­säl­tä­nyt li­sä- ja muu­tos­työ­va­rauk­sia. Espoo ja Helsinki te­ki­vät län­si­met­ron ra­ken­ta­mis­pää­tök­sen vuon­na 2007 ole­te­tul­la 714 mil­joo­nan eu­ron lop­pusum­mal­la, kun ura­kan lop­pusum­ma on nyt 1,19 mil­jar­dia eu­roa.

Hinn­an­nousua met­ro­yh­tiö on se­lit­tä­nyt muun muas­sa lou­hin­to­jen kal­lis­tu­mi­sel­la ja mää­räys­ten ki­ris­ty­mi­sel­lä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.