Tee­ma­baa­rit tu­tuik­si

Ai­na ei kan­na­ta va­li­ta sa­maa ra­vin­to­laa. Uusi kävelykier­ros joh­dat­taa Hel­sin­gin ou­toi­hin tee­ma­baa­rei­hin.

HS Metro - - WKD -

Hel­sin­gis­sä on iso liu­ta eri­lai­sia tee­ma­baa­re­ja, mut­ta ih­mis­ten ja musiik­kiin se­koit­tu­neen pu­heen­so­ri­nan kes­kel­lä ei ai­na edes ym­mär­rä ole­van­sa tee­ma­baa­ris­sa – jos ei jo­ku avaa asi­aa.

Aa­va Gröhn ve­tää Hel­sin­gis­sä kier­rok­sia, jois­sa tu­tus­tu­taan kau­pun­gin eris­kum­mal­li­siin baa­rei­hin.

”Tee­ma­baa­reis­sa on haus­kaa, et­tä niis­sä on yk­si­tyis­koh­tia, joi­ta ei edes yh­del­lä is­tu­mal­la huo­maa”, Gröhn sa­noo ja esit­te­lee Steam Hel­sin­gin nais­ten ves­saa, jos­sa on lis­ko­ja, lin­tu­ja ja muu­ta re­kvi­siit­taa.

Steam­punk-tyy­li­ses­ti si­sus­tet- tu Steam Helsinki on yk­si niis­tä baa­reis­ta, jon­ne Gröhn asiak­kaan­sa opas­taa. Hän ei ha­lua pal­jas­taa kier­rok­sen mui­ta koh­tei­ta, vaan ha­lu­aa säi­lyt­tää ne yl­lä­tyk­se­nä. Sen hän ker­too, et­tä kier­rok­seen si­säl­tyy vii­des­tä kah­dek­saan baa­ria, jois­sa pää­see naut­ti­maan niin itä­mai­sis­ta kuin avant­gar­dis­ti­sis­ta tun­nel­mis­ta.

”Ih­mi­set käy­vät ai­na sa­mois­sa pai­kois­sa. Toi­von, et­tä kier­ros avaa sil­miä. Olen va­lin­nut pai­kat sen pe­rus­teel­la, mi­hin olen it­se miel­ty­nyt. Esit­te­len baa­reis­sa yk­si­tyis­koh­tia ja ker­ron nii­den his­to­rias­ta.”

Kier­ros tee­ma­baa­reis­sa kes­tää noin kol­me tun­tia ja kier­rok­sia on se­kä suo­mek­si et­tä englan­nik­si.

”Jos jo­ka pai­kas­sa juo drin­kin, niin to­ki kier­rok­sen päät­teek­si saat­taa ol­la hie­man hup­pe­lis­sa. Kier­ros on tar­koi­tet­tu ikään kuin et­koik­si”, Gröhn luon­neh­tii.

Hel­sin­gis­sä on pa­ri suu­rem­paa tee­ma­baa­ri­ket­jua. Heat­her­mill pyö­rit­tää muun muas­sa Steam Hel­sin­kiä, Pul­mua ja Bar Ti­ki Bin­giä. Son of a Punch -ket­jul­la­kin on usei­ta baa­re­ja, ku­ten Book & An­tiques ja Li­ber­ty or death.

Gröhn luon­neh­tii it­se­ään ou­don Hel­sin­gin asian­tun­ti­jak­si. Hän tyk­kää ku­lut­taa ai­kaan­sa omi­tuis­ten asioi­den pa­ris­sa. Jos ka­ve­rit me­ne­vät mat­koil­la syö­mään ja shop­pai­le­maan, Gröhn suun­taa hau­taus­mail­le tai eri­koi­siin baa­rei­hin.

Gröhn vie­rai­li vii­me syk­sy­nä Skot­lan­nis­sa ha­ke­mas­sa ins­pi­raa­tio­ta. Siel­lä hän tu­tus­tui muun muas­sa art deco -baa­riin, jos­sa kaik­ki si­sus­tus oli mus­taa ja kul­taa. Li­säk­si hän vie­rai­li Fran­kens­tein-ai­hei­ses­sa baa­ris­sa.

”Nä­ki­sin mie­lel­lä­ni Hel­sin­gis­sä kau­hu­baa­rin. Sel­lai­nen puuttuu”, Gröhn sa­noo.

Gröh­nin mie­les­tä on upe­aa, et­tä jot­kut baa­rit viit­si­vät pa­nos­taa si­sus­tuk­seen.

”Tyk­kään la­vas­teis­ta ja mi­nul­la on it­sel­lä­ni pie­ni re­kvi­siit­ta­va­ras­to. Olen la­vas­ta­nut ly­hy­te­lo­ku­via ja yh­den pit­kän in­die­lef­fan.”

Tee­ma­baa­ri­kier­rok­sen ta­ka­na on uu­deh­ko yri­tys Hop'n Sha­ke Helsinki Tours. Se jär­jes­tää baa­ri­kier­rok­sen ohel­la ret­kiä Nuuk­sioon ja kä­ve­ly­kier­ros­ta, jos­sa tu­tus­tu­taan alas­to­miin pat­sai­siin.

St­ran­ge World of The­me Bars 16.2. klo 18. Hin­ta 22 eu­roa. Läh­tö Oop­pe­ran pää­por­til­ta.

”Toi­von, et­tä kier­ros avaa sil­miä.” Aa­va Gröhn

PAULI JOKINEN

Kä­ve­ly­kier­rok­sia ve­tä­vä Aa­va Gröhn kai­paa Hel­sin­kiin kau­hu­baa­ria.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.