COLOR DOLORISTA TU­LI DUO

Color Do­lor -or­kes­te­rin Lo­ve on yk­si ke­vään kiin­nos­ta­vim­mis­ta le­vy­jul­kai­suis­ta.

HS Metro - - FRONT PAGE - AKI LEHTI

Suo­ma­lai­sen vaih­toeh­to­po­pin ke­vään odo­te­tuim­pia al­bu­me­ja on eh­dot­to­mas­ti Color Do­lo­rin kol­mas le­vy Lo­ve, jo­ka tar­kas­te­lee rak­kaut­ta eri nä­kö­kul­mis­ta. Color Do­lor oli ai­em­min kvar­tet­ti, mut­ta on nyt ku­tis­tu­nut bän­din pe­rus­ta­neen lau­la­ja Sti­na Kois­ti­sen ja tuot­ta­ja-ki­ta­ris­ti Nico­las ”Leis­si” Reh­nin muo­dos­ta­mak­si duok­si. Le­vyn ka­saa­mi­nen kah­des­taan ero­si mel­koi­ses­ti ai­em­mas­ta, sil­lä si­tä teh­tiin muu­ta­man päi­vän ses­siois­sa lau­la­jan per­heen mö­kil­lä, vail­la ki­veen­ha­kat­tu­ja ai­ka­tau­lu­ja.

”Ää­ni­tys­ses­siot oli­vat ai­em­paa va­paam­pia, mut­ta myös in­ten­sii­vi­sem­piä. Nyt ei tar­vin­nut huo­leh­tia esi­mer­kik­si stu­dio­ku­luis­ta”, Kois­ti­nen sa­noo.

Ai­em­min suu­rin osa Color Do­lo­rin bii­seis­tä oli Kois­ti­sen sä­vel­tä­miä, mut­ta täl­lä ker­taa jo­ka kap­pa­leen sä­vel­tä­jäk­si on mer­kit­ty Rehn ja Kois­ti­nen. Rehn myös tuot­ti le­vyn, jon­ka soun­di­maa­il­ma ero­aa mel­koi­ses­ti bän­din ai­em­mas­ta. Duon ajat­to­man kuu­loi­ses­sa vaih­toeh­to­po­pis­sa on nyt mu­ka­na mo­der­ne­ja ko­ne­soun­de­ja, ko­keel­lis­ta R&B:tä ja jo­pa lo-fi-ää­ni­maa­il­maa. Va­ka­vis­ta ai­heis­ta huo­li­mat­ta musii­kis­ta vä­lit­tyy tie­tyn­lai­nen leik­ki­mie­li­syys ja ha­lu ko­keil­la kaik­kea mi­kä mie­leen juo­lah­taa.

”Vaik­ka le­vyl­lä on myös mo- der­ne­ja soun­de­ja, niin ai­na­kin ali­ta­jui­ses­ti yri­tim­me teh­dä al­bu­min, jo­ka ei ole kiin­ni juu­ri täs­sä het­kes­sä, Kois­ti­nen se­lit­tää.

”Olen­nai­sin­ta ko­ko pro­ses­sis­sa oli luo­da sel­lai­nen työym­pä­ris­tö, jos­sa voi ren­tou­tua. Se mah­dol­lis­ti laa­jan tun­tei­den skaa­lan, jos­sa kuu­luu myös leik­ki­mie­li­syys”, Rehn poh­tii.

Lo­ve kä­sit­te­lee ni­men­sä mu­kaan rak­kaut­ta, mut­ta ei pel­käs­tään pa­ri­suh­de­rak­kaut­ta, jo­ka on pop-bii­sien pe­rus­ka­maa. Kois­tis­ta kiin­nos­ti kir­joit­taa ai­hees­ta useis­ta eri nä­kö­kul­mis­ta.

”Lau­lan esi­mer­kik­si ys­tä­vien vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta ja sii­tä mil­tä tun­tuu elää il­man rak­kaut­ta”, Kois­ti­nen se­lit­tää.

GEOFFREY ERISTA

Color Do­lo­rin muo­dos­ta­vat nyt Sti­na Kois­ti­nen ja Nico­las Rehn.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.