Tak­sien kil­pai­lu sai jäl­leen li­sä­kier­ret­tä

Vi­ro­lai­nen kyy­din­vä­li­tys­pal­ve­lu Taxi­fy pa­la­si tak­si­lii­ken­tee­seen Hel­sin­gis­sä. Yh­tiö ker­toi aloit­ta­neen­sa kyy­tien vä­lit­tä­mi­sen tauon jäl­keen torstaina.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Vi­ro­lai­nen kyy­din­vä­li­tys­pal­ve­lu Taxi­fy pa­la­si tak­si­lii­ken­tee­seen Hel­sin­gis­sä. Yh­tiö ker­toi aloit­ta­neen­sa tak­si­kyy­tien vä­li­tyk­sen torstaina.

Taxi­fy toi kän­nyk­kä­so­vel­luk­sen­sa Suo­meen en­sim­mäis­tä ker­taa jo 2014, mut­ta sään­nel­lyil­lä mark­ki­noil­la toi­mi­nen ei on­nis­tu­nut odo­tus­ten mu­kai­ses­ti. Nyt yh­tiö yrit­tää uu­des­taan, kun tak­si­la­ki muut­tui hei­nä­kuus­sa ja va­paut­ti mark­ki­noi­ta.

“On hie­noa pa­la­ta Hel­sin­kiin”, sa­noo Taxi­fyn vi­ro­lai­nen pe­rus­ta­ja ja toi­mi­tus­joh­ta­ja Mar­kus Vil­lig tie­dot­tees­sa.

”Suo­men uusi lii­ken­ne­pal­ve­lu­la­ki tar­jo­aa hie­non mah­dol­li­suu­den uusil­le yri­tyk­sil­le ja an­taa suun­ta­vii­vat tu­le­vai­suu­den lii­ken­ne­muo­doil­le.”

Taxi­fy on Vil­li­gin mu­kaan kas­va­nut niin vah­vas­ti vii­den vuo­den ai­ka­na, et­tä sen pal­ve­lua käyt­tää jo yli 15 mil­joo­naa ih­mis­tä maa­il­man­laa­jui­ses­ti. Vil­ling us­koo, et­tä asia­kas­mää­rät kas­va- vat edel­leen, kun ih­mi­set siir­ty­vät käyt­tä­mään uusia pal­ve­lu­ja.

Taxi­fyn Suo­men ope­ra­tii­vi­nen joh­ta­ja Vil­le Rio­la sa­noo Taxi­fyn tar­joa­van myös uusia an­sain­ta­mah­dol­li­suuk­sia suo­ma­lai­sil­le.

”Suo­mes­sa on pal­jon ih­mi­siä, jot­ka ha­lua­vat jous­ta­van työn jo­ko va­ki­tui­sek­si työk­seen tai an­sai­tak­seen li­sä­tu­lo­ja.”

Taxi­fyn so­vel­luk­sen kaut­ta ti­la­tun kyy­din aloi­tus­mak­su on kolme eu­roa ja ki­lo­met­ri­koh­tai­nen hin­ta 1,10 eu­roa se­kä 0,30 eu­roa mi­nuu­til­ta. Mi­ni­mi­mak­su on kuusi eu­roa.

MARKO MUMM

Tak­si­fy-so­vel­luk­sel­la ti­lat­tu au­to Tal­lin­nas­sa. Au­tos­sa ei ole tak­si­tun­nuk­sia.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.