Epäi­lyt­tä­viä pa­ket­te­ja löy­tyy ai­na vain li­sää

Rä­jäh­de­pa­ke­tin sai­vat en­ti­nen va­rapre­si­dent­ti Joe Bi­den ja Ro­bert De Ni­ron ra­vin­to­la.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Kir­je­pom­min uu­te­na koh­tee­na on ol­lut myös näyt­te­li­jä Ro­bert De Ni­ron omis­ta­ma ra­vin­to­la.

Rä­jäh­tei­den et­sin­tä sai Yh­dys­val­lois­sa jat­koa torstaina, kun New Yor­kin po­lii­si al­koi tut­kia epäi­lyt­tä­vää pa­ket­tia vau­raal­la Tri­becan alu­eel­la Man­hat­ta­nil­la.

Li­säk­si uu­tis­toi­mis­to Reu­ter­sin mu­kaan sa­man­lai­sen lä­he­tyk­sen koh­tee­na oli­si ol­lut ai­em­min myös en­ti­nen va­rapre­si­dent­ti Joe Bi­den New Cast­les­sa De­lawa­res­sa. Bi­den ei kos­kaan saa­nut lä­he­tys­tä hal­tuun­sa.

NBC-uu­tis­ka­na­van mu­kaan Man­hat­ta­nin pa­ket­ti oli sa­man­lai­nen kuin kes­ki­viik­ko­na Hil­la­ry Clin­to­nil­le ja Ba­rack Oba­mal­le osoi­te­tut epäi­lyt­tä­vät lä­he­tyk­set. Se oli lä­he­tet­ty osoit­tee­seen, jos­sa toi­mii näyt­te­li­jä Ro­bert De Ni­ron yk­si ra­vin­to­la.

De Ni­ro tun­ne­taan pre­si­dent­ti Do­nald Trum­pin ää­nek­kää­nä ar­vos­te­li­ja­na.

NBC:n mu­kaan uusin epäi­lyt- tä­vä pa­ket­ti löy­det­tiin osoit­tees­sa 375 Greenwich St­reet, jos­sa si­jait­se­vat De Ni­ron Tri­beca Grill -ra­vin­to­la ja hä­nen elo­ku­vayh­tiön­sä toi­mis­tot. Pa­ke­tin ha­vait­si ra­ken­nus­työ­läi­nen, jo­ka te­ki hä­ly­tyk­sen po­lii­sil­le.

Po­lii­sin mu­kaan ra­ken­nus oli löy­tö­het­kel­lä kel­lo nel­jän ai­kaan aa­mul­la tyh­jä.

Usei­ta epäi­lyt­tä­viä pa­ket­te­ja on lä­he­tet­ty Yh­dys­val­lois­sa täl­lä vii­kol­la po­liit­ti­sen op­po­si­tion edus­ta­jil­le ja riip­pu­mat­to­mal­le me­dial­le. Kir­je­pom­me­ja on osoi­tet­tu CNN:n li­säk­si ai­na­kin suur­si­joit­ta­ja Geor­ge So­ro­sil­le, en­ti­sel­le pre­si­den­til­le Ba­rack Oba­mal­le, en­ti­sel­le ul­ko­mi­nis­te­ril­le Hil­la­ry Clin­to­nil­le ja en­ti­sel- le oi­keus­mi­nis­te­ril­le Eric Hol­de­ril­le.

Kaik­ki pa­ke­tit oli­vat FBI:n mu­kaan sa­man­lai­sia ja si­säl­si­vät ”mah­dol­li­ses­ti tu­hoi­sia lait­tei­ta”. Ei ole kui­ten­kaan täyt­tä var­muut­ta sii­tä, oli­vat­ko kir­je­pom­mit toi­mi­via. Pa­ke­tit oli kää­rit­ty kupla­muo­viin ja ase­tel­tu sa­man­lai­siin ma­nil­la­ham­pus­ta val­mis­tet­tui­hin kir­je­kuo­riin.

Pa­ket­tien lä­het­tä­jäs­tä ei ol­lut tors­tai­aa­mu­na Suo­men ai­kaa tar­kem­paa tie­toa. Kaik­kia kir­jei­den vas­taa­not­ta­jia yh­dis­tää se, et­tä he ovat de­mok­raat­te­ja, jot­ka ovat ol­leet pre­si­dent­ti Trum­pin ar­vos­te­lun koh­tee­na.

FBI il­moit­ti lä­het­tä­neen­sä pa­ke­tit tut­kit­ta­vak­si la­bo­ra­to­rioon Vir­gi­nian Quan­ticoon.

”On mah­dol­lis­ta, et­tä mui­ta­kin pa­ket­te­ja on lä­he­tet­ty toi­siin osoit­tei­siin”, FBI va­roit­ti AFP:n mu­kaan.

Pre­si­dent­ti Do­nald Trump aloit­ti kam­pan­ja­ti­lai­suu­ten­sa var­hain tors­tai­aa­mu­na Suo­men ai­kaa tuo­mit­se­mal­la po­liit­ti­sen vä­ki­val­lan ja lu­paa­mal­la, et­tä te­ki­jöi­tä ran­gais­taan.

”On mah­dol­lis­ta, et­tä mui­ta­kin pa­ket­te­ja on lä­he­tet­ty toi­siin osoit­tei­siin.” FBI:n va­roi­tus

DREW ANGERER / REUTERS

Po­lii­se­ja Ro­bert de Ni­ron ra­vin­to­lan lä­his­töl­lä New Yor­kis­sa torstaina.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.