KOLME SAA NELJÄ TÄHTEÄ

Mark­ku Pö­lö­sen Suo­mi-fil­mis­sä ra­kas­te­taan kuin sil­loin en­nen.

HS Metro - - FRONT PAGE - OMA MAA draa­ma EEEE

Mark­ku Pö­lö­nen on oh­jan­nut pit­käl­lä ural­laan kan­sa­kun­nan muis­tiin pai­nu­nei­ta elo­ku­via (Ki­ven­pyö­rit­tä­jän ky­lä, 1995, Ku­nin­gas­jät­kä, 1998, Koi­ran­kyn­nen leik­kaa­ja, 2004), mut­ta vas­ta nyt tu­li na­pa­kymp­pi. Ai­na­kin mel­kein. Ai­na­kin omas­sa, Suo­mi-Fil­min kul­ta-ai­kaa kun­nioit­ta­vien su­kuk­ro­ni­koi­den sar­jas­sa, jos­sa saa­kin ki­sa­ta ai­ka yk­sin.

Sil­lä mi­kä­pä oli­si tär­keäm­pää rak­kause­lo­ku­vas­sa kuin rak­kau­den us­kot­ta­vuus – ja sii­nä Pö­lö­nen on­nis­tuu täy­del­li­ses­ti. Ros­kisprins­si-elo­ku­vas­ta tu­tun tam­pe­re­lais­näyt­te­li­jä Kons­ta Laak­son ja Hy­myi­le­väs­sä mie­hes­sä hur­man­neen Oo­na Ai­ro­lan muo­dos­ta­ma nuo­ri pa­ri, Veik­ko ja An­ni, kie­tou­tuu yh­teen kaik­kia to­den­nä­köi­syyk­siä uha­ten. Ele­tään ai­kaa, jol­loin so­ta on juu­ri päät­ty­nyt, ei­kä ta­poi­hin kuu­lu avioi­tua yli luok­ka­ra­jo­jen.

Vei­kon ja An­nin ki­pi­nä syt­tyy aluk­si va­ro­vai­ses­ti itäen, mut­ta liek­kiin lei­mah­det­tu­aan si­tä ei pi­te­le mi­kään. Kar­ta­nos­sa kas­va­nut teh­tai­li­jan ty­tär An­ni ta­paa so­das­ta in­va­li­di­na ko­tiu­te­tun Vei­kon hoi­ta­mas­sa so­das­ta in­va­li­di­na ko­tiu­tet­tua he­vos­taan. Nuo­ret ra­kas­tu­vat, ei­kä remp­seäl­le An­nil­le ole on­gel­ma muut­taa kah­des­sa mat­ka­lau­kus­sa omai­suut­taan kan­ta­van Vei­kon kans­sa yh­teen, val­tion osoit­ta­mal­le tyh­jäl­le met­sä­pals­tal­le Poh­jois-Kar­ja­laan.

Ta­lon ra­ken­ta­mi­nen ja pel­lon rai­vaa­mi­nen met­sän kes­kel­le on ko­vaa hom­maa, mut­ta naa­pu­rin kar­ja­lai­si­sän­nän (Ar­to Heik­ki­lä) avul­la työ ete­nee. Vai­keuk­sia tuot­taa lä­hin­nä An­nin pe­rin­teis­tä kiin­ni pi­tä­vä isä (Antti Vir­ma­vir­ta) ja niin, sit­ten se tut­tu vii­nan ki­ro.

Pö­lö­nen le­vit­tää eteem­me hie­nos­ti uu­di­sa­sut­ta­mi­sen ko­ko ku­van so­dan jäl­kei­ses­sä uu­del­leen luo­mi­sen yh­teis­hen­ges­sä. Sel­lais­ta ei ole enää ai­koi­hin näh­ty.

Laak­so ja Ai­ro­la ovat rak­kau­des­saan niin va­kuut­ta­via, et­tei si­tä­kään ole ai­koi­hin näh­ty. Ei sit­ten An­sa Iko­sen ja Tau­no Pa­lon päi­vien.

SOLAR FILMS

Tur­vat­tua elä­mää elä­nyt An­ni ra­kas­tuu jat­ko­so­das­sa haa­voit­tu­nee­seen Veik­koon.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.