PIERCE BROSNAN HAAVEILI TAIDEMAALARIN URASTA

Pierce Brosnan maa­laa yhä mut­ta naut­tii myös näyt­te­le­mi­ses­tä.

HS Metro - - FRONT PAGE -

En­ti­nen Ja­mes Bond, ny­kyi­nen ab­bai­li­ja Pierce Brosnan, 65, pää­see jäl­leen mu­kaan toi­min­taan tril­le­ris­sä Fi­na­le Sco­re. Hän esit­tää Di­mit­riä, jon­ka ter­ro­ris­ti­ve­li (Ray Ste­ven­son) on val­mis rä­jäyt­tä­mään jal­ka­pal­loa­ree­nan kat­so­ji­neen, jot­ta saa ve­ri­vi­hol­li­sen kä­siin­sä. Ta­ri­nan san­ka­ri on Guar­dian of the Ga­laxy -su­per­san­ka­rie­lo­ku­vis­ta tut­tu Da­ve Bau­tis­ta.

Brosnan aloit­taa val­mis­te­lut jo­kai­seen hah­moon­sa sa­mal­la ta­val­la.

”Niin tais­te­lu­la­jit, lau­la­mi­nen, tans­si kuin tap­pe­lu­koh­tauk­set al­ka­vat al­kei­den har­joit­te­lus­ta. Tap­pe­lu­koh­tauk­sis­sa tär­ke­ää ovat as­ke­leet ja ko­reo­gra­fia. Sa­mo­ja ku­vioi­ta tois­te­taan mon­ta ker­taa. Pa­rin mi­nuu­tin toi­min­ta­koh­taus­ta var­ten on tree­nat­ta­va pal­jon”, hän yk­sin­ker­tais­taa am­mat­ti­aan Los An­ge­le­sis­sa.

Ir­lan­nis­sa syn­ty­nyt Brosnan ku­vaa näyt­te­li­jän työ­tä yk­si­näi­sek­si.

”Aa­mui­sin on ai­kai­nen he­rä­tys, työ­päi­vät ovat pit­kiä ja vuo­ro­sa­no­jen opet­te­le­mi­seen me­nee pal­jon ai­kaa. Kol­le­goi­ta ei ole pa­hem­min ai­kaa näh­dä.”

Nyt kun Bros­na­nin lap­set ovat ai­kuis­tu­neet, mat­kus­taa Kee­ly­vai­mo hä­nen kans­saan toi­si­naan ku­vauk­siin. Heil­lä on ol­lut ko­ti Ha­vai­jil­la 17 vuot­ta.

”Pi­dän rau­hal­li­sis­ta aa­muis­ta. Sil­loin he­rään ihai­le­maan au­rin­gon­nousua ja sen jäl­keen maa­laan. An­nan tun­tei­den ja pens­se­lin vie­dä. Maa­laa­mi­ses­ta on tul­lut mi­nul­le en­tis­tä tär­keäm­pää. Pi­dän myös va­lo­ku­vauk­ses­ta ja graa­fi­ses­ta suun­nit­te­lus­ta.”

Hän seu­raa vie­lä­kin mai­nos- maa­il­maa ja ai­ka­kaus­leh­tien tait­to­ja.

”Kun lo­pe­tin kou­lun 17-vuo­ti­aa­na, mi­nul­la oli kan­sio pii­rus­tuk­sia ja maa­lauk­sia. Ha­lusin tai­tei­li­jak­si, tai­de­maa­la­rik­si tai le­vyn­kan­sien suun­nit­te­li­jak­si. Unel­ma­ni oli suun­ni­tel­la kan­si Bruce Springs­tee­nil­le.”

Hä­nes­tä tu­li kui­ten­kin suo­sit­tu näyt­te­li­jä. Ei­kä hän ka­du si­tä. Vii­mek­si hä­net on näh­ty elo­ku­vas­sa Mam­ma Mia! He­re We Go Again ja The Son -te­le­vi­sio­sar­jas­sa.

”Nau­tin näyt­te­le­mi­ses­tä am­mat­ti­näyt­te­li­jöi­den kans­sa var­sin­kin, kun ke­mia toi­mii. Hy­vä oh­jaa­ja osaa luo­da ener­gi­sen il­ma­pii­rin ku­vauk­siin.”

Täy­del­li­sen päi­vän hän lo­pet­taa rom­mia­na­nasdrin­kil­lä.

”Jos­kus juon toi­sen­kin. Kee­ly kok­kaa yleen­sä, kos­ka hän on hy­vä sii­nä. Sit­ten saa­tam­me kat­soa elo­ku­van tai sar­jan omas­sa elo­ku­va­teat­te­ris­sam­me. Aluk­si olin si­tä vas­taan, mut­ta nyt olen on­nel­li­nen, et­tä vai­mo­ni pi­ti pään­sä. Mei­dän ei tar­vit­se läh­teä ko­toa mi­hin­kään.”

Saa­rel­la asu­mi­ses­ta on ol­lut hyö­tyä näyt­te­li­jän työs­sä – eri­tyi­ses­ti yk­si­näi­syy­teen tot­tu­mi­ses­sa.

”Siel­lä on tul­ta­va toi­meen it­sen­sä kans­sa ja pys­tyt­tä­vä elät­tä­mään it­sen­sä. Vaik­ka viih­dyn it­sek­se­ni en ha­lua ol­la täy­sin erak­ko. Pi­dän myös mui­den seu­ras­ta.”

Fi­nal Sco­ren ar­vio si­vul­la 3.

”Unel­ma­ni oli suun­ni­tel­la kan­si Bruce Springs­tee­nil­le.” Pierce Brosnan

STEPHANE MAHE / REUTERS

Pierce Brosnan po­see­ra­si ku­vaa­jil­le vii­me tou­ko­kuus­sa Can­ne­sin elo­ku­va­juh­lil­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.