Hy­viä ko­hu­ja

HS Metro - - PE -

So­mes­sa­ni on usein tok­si­nen tun­nel­ma. En tie­dä, min­kä al­go­rit­min uh­rik­si olen jou­tu­nut, mut­ta eni­ten nä­ky­vyyt­tä tun­tu­vat saa­van öy­höt­tä­jät, ta­hal­laan vää­ri­nym­mär­tä­jät ja päät­tö­miä jut­tu­ja huo­mion ta­kia tviit­tai­le­vat po­lii­ti­kot.

Ko­hu­ja sai­si useam­min syn­tyä hy­vik­sis­tä. Jär­jes­töis­tä, jot­ka te­ke­vät työ­tään il­man et­tä mo­ni­kaan sii­tä tie­tää, roh­keis­ta ja hy­vä­sy­dä­mi­sis­tä yk­si­löis­tä, jot­ka aut­ta­vat kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa.

Esi­mer­kik­si seu­raa­via jut­tu­ja voi­si päi­vi­tel­lä suu­reen ää­neen ja po­ru­kal­la.

Nor­pat. Nii­tä on Sai­maal­la enem­män kuin vii­me vuon­na ja tä­mä on va­paa­eh­tois­ten an­sio­ta. Ih­mi­set ovat ko­lan­neet hyl­keil­le pe­sä­ka­so­ja, ja vä­hä­lu­mi­si­na tal­vi­na lun­ta on kan­net­tu jääl­le jo­pa kä­sin, jot­ta eläi­met pää­si­si­vät pe­si­mään.

Kir­jeet. Tor­nios­sa nii­tä teh­tail­tiin vas­ti­kään kä­sin lä­hes 900 kap­pa­let­ta pai­kal­lis­ten van­hus­ten ilok­si. Tem­pauk­ses­ta in­nos­tui­vat eri­tyi­ses­ti kou­lu­lai­set. Ku­ka voi väit­tää, et­tä mu­ke­lot osaa­vat vain what­sa­pa­ta?

Nuo­ret. 16-vuo­ti­aan Sa­mu Kem­pin an­sios­ta on­gel­mien kans­sa pai­ni­vil­le nuo­ril­le on tar­jol­la ma­ta­lan kyn­nyk­sen ver­tais­tu­kea. Kem­pin Ins­ta­gra­miin pe­rus­ta­mas­sa Apua nuo­ril­le -pal­ve­lus­sa on vas­tat­tu tu­han­siin avun­tar­vit­si­joi­den vies­tei­hin. Vies­tiä on tul­lut pre­si­den­til­tä­kin, kii­tos­kir­jeen muo­dos­sa.

Sa­man­lai­sia jut­tu­ja oli­si vaik­ka kuin­ka. Va­paa­eh­toi­set ku­to­vat la­pa­sia ja ja­ka­vat vaat­tei­ta asun­not­to­mil­le. He ovat ys­tä­vä­nä maa­han­muut­ta­ja­äi­deil­le, ke­rää­vät jou­lu­lah­jo­ja vä­hä­va­rai­sil­le ja or­ga­ni­soi­vat il­mas­to­tem­pauk­sia.

Kun me­dia täyt­tyy hyö­dyt­tö­mäs­tä vään­tä­mi­ses­tä ja val­heel­li­ses­ta tie­dos­ta, jää lu­ki­jal­le hel­pos­ti sel­lai­nen ku­va, et­tä asiat ei­vät pa­ra­ne. Sik­si me­te­li pi­täi­si useam­min nos­taa san­ka­reis­ta, jot­ka uh­raa­vat va­paa-ai­kan­sa on­nel­li­sem­man elä­män­me­non puo­les­ta.

”Eni­ten nä­ky­vyyt­tä tun­tu­vat saa­van öy­höt­tä­jät.”

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.