Lii­tyn­tä­py­sä­köin­tei­hin ei pää­se mo­bii­li­li­pul­la

Mat­ka­kort­tia tar­vi­taan yhä py­sä­köin­ti­mak­suis­sa.

HS Metro - - PE -

Hel­sin­gin seu­dun lii­ken­ne (HSL) on täl­lä vii­kol­la al­ka­nut vaih­taa käy­tös­sä ole­via mat­ka­kort­te­ja uusiin.

Mat­ka­kort­tien vaih­ta­mi­nen liit­tyy lip­pu­jen uu­teen hin­noit­te­luun, jos­sa luo­vu­taan ny­kyi­sis­tä kun­ta­ra­joi­hin pe­rus­tu­vis­ta li­puis­ta ja siir­ry­tään lip­pu­vyö­hyk­kei­siin.

Toi­nen vaih­toeh­to on siir­tyä käyt­tä­mään kor­tin si­jas­ta äly­pu­he­li­men HSL-so­vel­lus­ta.

Täs­sä on vain yk­si mut­ta, ai­na­kin lii­tyn­tä­py­sä­köin­tiä käyt­tä­vien HSL-mat­kus­ta­jien nä­kö­kul­mas­ta.

Mo­nel­le HSL-so­vel­lus­ta tes­tan­neel­le on tul­lut yl­lä­tyk­se­nä, et­tä lii­tyn­tä­py­sä­köin­tiin ei pää­se­kään so­vel­luk­sen li­pul­la. Ne ei­vät kel­paa lii­tyn­tä­py­sä­köin­nis­sä. Esi­mer­kik­si Lep­pä­vaa­ras­sa Sel­lon yh­tey­des­sä ole­vas­sa mak­sul­li­ses­sa lii­tyn­tä­py­sä­köin­nis­sä pi­tää en­sin näyt­tää mat­ka­kor­tin lu­ku­lait­teel­le voi­mas­sa ole­va lip­pu ja sen jäl­keen pää­see vas­ta mak­sa­maan kä­tei­sel­lä eu­ron hin­tais­ta py­sä­köin­ti­lip­pua. Kän­ny­käs­sä ole­vaa HSL-so­vel­luk­sen kaut­ta os­tet­tua mo­bii­li­lip­pua lai­te ei kui­ten­kaan lue, jo­ten py­sä­köin­ti­lip­pua ei voi hank­kia muu­ta kuin mat­ka­kor­til­la.

Jois­sa­kin mak­sul­li­sis­sa lii­tyn­tä­py­sä­keis­sä ku­ten Hel­sin­gin Ruo- ho­lah­des­sa on puo­mi, jo­ka au­ke­aa mat­ka­kor­til­la, mut­tei siis myös­kään HSL-so­vel­luk­sel­la.

Mak­sul­li­sis­sa lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti­pai­kois­sa on uusit­tu mat­ka­kor­tin lu­ki­joi­ta, ja mo­ni on ih­me­tel­lyt mik­sei nii­tä sa­man tien uusit­tu sel­lai­sik­si, et­tä niil­le voi­si näyt­tää myös kän­ny­käs­sä ole­vaa HSL­so­vel­luk­sen lip­pua.

”Mat­ka­kor­til­la pää­see lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti­paik­koi­hin, mut­ta tek­ni­nen rat­kai­su niis­sä ei vie­lä mah­dol­lis­ta so­vel­luk­sel­la pää­syä. Tu­lem­me asen­ta­maan nii­hin QR­koo­din lu­ki­jat, jol­loin lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti­pai­kal­le pää­see myös tä­män so­vel­luk­sen avul­la”, sa­noo so­vel­luk­sen suun­nit­te­lus­ta vas­taa­va Ni­ko Tynk­ky­nen HSL:stä.

Mak­sul­li­sia lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti- paik­ko­ja ovat Lep­pä­vaa­ra, Mal­mi, Mar­tin­laak­so, Myl­ly­pu­ron os­tos­kes­kus, Ruo­ho­lah­ti, Ta­pio­la, Ur­hei­lu­puis­to, Ma­tin­ky­lä, Niit­ty­kum­pu ja Ka­la­sa­ta­man Re­di.

Näis­tä yh­dek­säs­sä pi­tää os­taa vie­lä erik­seen py­sä­köin­ti­lip­pu py­sä­köin­ti­lai­to­so­pe­raat­to­rei­den lait­teil­ta. Ope­raat­to­rei­ta ovat muun muas­sa Q-park ja Eu­roPark.

VE­SA OJA / HS

Lep­pä­vaa­ras­sa lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti­mak­suk­si kel­paa­vat vain ko­li­kot. Ku­van lu­ki­ja­lai­te on äs­ket­täin uusit­tu, mut­ta se ei vie­lä lue mo­bii­li­lip­pua.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.