Fin­nai­rin kan­nat­ta­vuus heik­ke­ni ke­sä­kuu­kausi­na

HS Metro - - UUTISET -

Len­to­yh­tiö Fin­nai­rin lii­ke­vaih­to kas­voi hei­nä–syys­kuus­sa 8,9 pro­sent­tia vii­me vuo­den vas­taa­vas­ta ajas­ta 801,2 mil­joo­naan eu­roon.

Ver­tai­lu­kel­poi­nen lii­ke­voit­to las­ki kui­ten­kin 10 mil­joo­naa eu­roa 108,4 mil­joo­naan eu­roon ja mat­kus­ta­ja­käyt­tö­as­te las­ki va­jaat kolme pro­sent­tiyk­sik­köä 84,5 pro­sent­tiin.

Sa­mal­la yh­tiö hei­ken­si hi­ve­nen ko­ko vuo­den nä­ky­mi­ään.

Yh­tiön ta­lous­joh­ta­ja Pek­ka Vä­hä­hyy­pän mu­kaan eni­ten yh- tiön ke­hi­tys­tä ra­sit­ti­vat polt­toai­ne­ku­lut, jot­ka nousi­vat vii­me vuo­den vas­taa­vas­ta ajas­ta lä­hes kol­man­nek­sel­la.

Myös ko­ti­maan läm­min ke­sä hei­ken­si mat­kus­ta­ja­ky­syn­tää ja toi­saal­ta Aasian sää­olo­suh­teet ai­heut­ti­vat vii­väs­tyk­siä ja pe­ruu­tuk­sia.

Li­säk­si Fin­nair ker­too len­tä­jien kans­sa sol­mi­tun kan­nus­ti­noh­jel­man pur­kau­tu­van. Syy­nä on yh­tiön mu­kaan, et­tä oh­jel­man to­teu­tu­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä mää­ri­tel­lyt sääs­töt ei­vät to­teu­du vuo­den lop­puun men­nes­sä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.