Ma­jak­ka-tor­ni­ta­lon jul­ki­si­vus­sa on­gel­mia

Ka­la­sa­ta­man tor­nin val­mis­tu­mi­nen vii­väs­tyy, myön­tää SRV.

HS Metro - - UUTISET -

Ka­la­sa­ta­man 35-ker­rok­sis­ta Ma­jak­ka-tor­ni­ta­loa ra­ken­nut­ta­va SRV myön­tää, et­tä tor­ni­ta­lon ra­ken­nusai­ka­tau­lu on myö­häs­sä.

SRV on lä­het­tä­nyt ta­lon tu­le­vil­le omis­ta­jil­le jo tou­ko­kuus­sa kir­jeen, jos­sa ker­ro­taan, et­tei ”ra­ken­ta­mi­sen val­miusas­te” vas­taa etu­kä­teen ar­vioi­tua ai­ka­tau­lua. Tä­män vuok­si SRV ei myös­kään ole voi­nut pe­riä osak­kail­ta etu­kä­teen so­vit­tua osa­mak­sua.

Torstaina SRV kui­ten­kin tie­dot­ti, et­tä tor­ni­ta­lon ”val­mis­tu­mi­sen ai­ka­tau­lua on tar­ken­net­tu.” Hank­keen al­kaes­sa tor­ni­ta­lon ar­vioi­tu val­mis­tu­mi­sai­ka oli tou­ko­kuus­sa 2019.

”Ai­ka­tau­lun tar­ken­nuk­sen myö­tä Ma­ja­kan asuk­kaat pää­se­vät muut­ta­maan ko­tei­hin­sa ke­sä- –hei­nä­kuun 2019 ai­ka­na”, SRV ker­too tie­dot­tees­saan.

Vii­väs­tys­tä ai­ka­tau­luun on tuo­nut muun muas­sa se, et­tä jul­ki­si­vua­sen­nuk­set py­säy­tet­tiin ke­säl­lä, kos­ka SRV:n laa­dun­val­von­ta ha­vait­si jul­ki­si­vue­le­men­teis­sä puut­tei­ta.

Nyt asen­nuk­set ovat taas käyn­nis­sä. SRV:n ker­too, et­tä syk­syn tuu­lio­lo­suh­teet ovat myös hai­tan­neet nos­to­töi­tä jon­kin ver­ran.

Ma­jak­ka tu­lee ole­maan val­mis­tues­saan Suo­men kor­kein asuin­ker­ros­ta­lo. 134-met­ri­seen ja 35ker­rok­si­seen ta­loon tu­lee 282 asuin­huo­neis­toa.

Ka­la­sa­ta­maan on tar­koi­tus ra­ken­taa yh­teen­sä kah­dek­san tor­ni­ta­loa.

Ma­ja­kan pi­täi­si val­mis­tua en­si ke­sä­nä. (Lu­ki­jan ku­va)

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.