No­kia aloit­taa sääs­tö­oh­jel­man

HS Metro - - UUTISET -

Verk­ko­lait­tei­ta val­mis­ta­van No­kian ta­lou­del­li­set vai­keu­det ei­vät ole juu­ri hel­lit­tä­neet, vaan tu­los­ke­hi­tys on ol­lut tä­nä vuon­na sel­väs­ti hei­kom­paa kuin vii­me vuon­na. Saa­vut­taak­seen vuo­del­le 2020 aset­ta­man­sa ta­lou­del­li­set ta­voit­teet No­kia il­moit­ti uu­des­ta 700 mil­joo­nan eu­ron sääs­tö­oh­jel­mas­ta, jol­la se pyr­kii pa­ran­ta­maan kan­nat­ta­vuut­taan ja hin­ta­kil­pai­lu­ky­ky­ään. Yh­tiö ei ker­ro tie­dot­tees­saan, kuin­ka mon­ta työ­paik­kaa se ai­koo vä­hen­tää. Kus­tan­nus­sääs­tö mer­kit­see väis­tä­mät­tä tu­han­sien työ­paik­ko­jen vä­hen­tä­mis­tä.

A

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.