Influens­sa­ro­ko­tuk­set hoi­de­taan isol­la ry­käyk­sel­lä

Helsinki pe­rus­taa mar­ras­kuus­sa neljä suur­ta ro­ko­tus­pis­tet­tä.

HS Metro - - UUTISET -

Helsinki jat­kaa tä­nä­kin vuon­na käy­tän­töä, jos­sa ris­ki­ryh­miä ro­ko­te­taan il­mai­sek­si influens­saa vas­taan mas­sii­vi­sis­sa ro­ko­tus­pis­teis­sä yh­den vii­kon ai­ka­na. Myös omal­le ter­veys­a­se­mal­le saa sil­ti men­nä.

Mas­sa­ro­ko­tuk­set al­ka­vat 5. mar­ras­kuu­ta. Ro­ko­tus­pis­tee­seen ei tar­vi­ta ajan­va­raus­ta. Ris­ki­ryh­mil­le ja hei­dän lä­hei­sil­leen ro­ko­tus on mak­su­ton.

Kam­pin ro­ko­tus­pis­te on tä­nä vuon­na siir­ty­nyt vie­lä väl­jem­piin ti­loi­hin Töö­lön ki­sa­hal­liin. Muut ro­ko­tus­pis­teet ovat Kus­taan­kar­ta­no Ou­lun­ky­läs­sä, Lii­kun­ta­myl­ly Myl­ly­pu­ros­sa ja Ho­pea­tien pal­ve­lu­ta­lo Poh­jois-Haa­gas­sa.

Jos ro­ko­tus­pis­tee­seen on vai­kea pääs­tä, on edel­leen lu­pa va­ra­ta ai­ka ro­ko­tus­ta var­ten omal­ta ter­veys­a­se­mal­ta ro­ko­tus­vii­kon jäl­keen.

Ras­kaa­na ole­vat äi­dit ja pie­net lap­set saa­vat yhä ro­ko­tuk­sen myös neu­vo­las­ta jo­ko ta­val­li­sen käyn­nin yh­tey­des­sä tai il­man ajan­va­raus­ta avoi­mes­ta neu­vo­las­ta 5.–16. mar­ras­kuu­ta. Ikä­ra­ja on muut­tu­nut: nyt vie­lä kuusi­vuo­ti­aat­kin saa­vat il­mai­sen ro- kot­teen, kun ai­em­min ra­ja oli kol­mes­sa vuo­des­sa.

Kun­kin avoi­men neu­vo­lan tar- kem­mat ro­ko­tusa­jat ovat kau­pun­gin si­vuil­la osoit­tees­sa influens­sa­ro­ko­tus.hel.fi.

Helsinki aloit­ti ro­ko­tus­ten kes­kit­tä­mi­sen vii­me vuon­na. Tar­koi­tuk­se­na oli kes­kit­tää ro­ko­tuk­set väl­jem­piin ro­ko­tus­ti­loi­hin ja nos­taa ro­ko­te­kat­ta­vuut­ta. Kau­pun­gin epi­de­mio­lo­gi­sen toi­min­nan yli­lää­kä­ri Han­ne­le Ko­ti­lai­nen ker­too, et­tä ro­ko­tus­pis­teis­sä kä­vi yli 40 000 ih­mis­tä eli sel­väs­ti enem­män kuin ta­voi­tel­tiin.

Pik­ku­lap­sil­la ro­ko­tus­kat­ta­vuus kas­voi 42,3 pro­sent­tiin, 65 vuot­ta täyt­tä­neil­lä hel­sin­ki­läi­sil­lä 45 pro­sent­tiin. Lu­vuis­sa ei ole kaik­kia ro­ko­tet­tu­ja.

SAMI KERO / HS

Kä­ti­lö Ee­va It­ko­nen kuu­lut­ti vuo­ro­nu­me­roi­ta Kam­pin pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa vuo­den 2017 ro­ko­tuk­sis­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.