Saa­ri ka­to­si hir­mu­myrs­kys­sä

HS Metro - - UUTISET -

Ha­vai­jin län­sio­sas­sa Tyy­nel­lä val­ta­me­rel­lä si­jain­nut noin nel­jän heh­taa­rin ko­koi­nen saa­ri on ka­don­nut hir­mu­myrs­kys­sä syys–lo­ka­kuun vaih­tees­sa. Saa­ri kuu­lui Yh­dys­val­loil­le.

Yh­dys­val­ta­lai­set tut­ki­jat vah­vis­ti­vat saa­ren lä­hes täy­del­li­sen ka­toa­mi­sen ve­den al­le vii­me maa­nan­tai­na, ker­too asias­ta en­sin uu­ti­soi­nut ha­vai­ji­lai­nen Ho­no­lu­lu Ci­vil Beat -verk­ko­si­vus­to.

”Ajat­te­lin et­tä her­ran­jes­tas, se on pois­sa”, sa­noi Ha­vai­jin yli­opis­ton il­mas­to­tut­ki­ja, pro­fes­so­ri Chip Fletc­her Ho­no­lu­lu Ci­vil Bea­tin mu­kaan.

”Se on jäl­leen yk­si hal­kea­ma tä­män pla­nee­tan ha­joa­van eko­sys­tee­mien mo­ni­muo­toi­suu­den ver­kos­ton sei­näs­sä.”

Fletc­he­ril­lä ryh­mi­neen oli juu­ri me­neil­lään tut­ki­mus, jos­sa py­rit­tiin sel­vit­tä­mään muun muas­sa saa­ren ikää ja mah­dol­li­suuk­sia sel­vi­tä il­mas­ton­muu­tok­ses­ta.

East Is­land -ni­mel­lä tun­ne­tun saa­ren pyyh­käi­si maa­il­man­kar­tal­ta Wa­la­ka-ni­mi­nen hur­ri­kaa­ni, jo­ka oli yk­si tä­män vuo­den voi­mak­kaim­mis­ta Tyy­nel­lä­me­rel­lä pu­hal­ta­neis­ta hir­mu­myrs­kyis­tä. Se muo­dos­tui syys­kuun lo­pul­la ja heik­ke­ni lo­ka­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la ei­kä osu­nut mai­hin ti­heäs­ti asu­tuil­la alueil­la.

Saa­ri si­jait­si Ha­vai­jin saa­ris­ton län­si­reu­nal­la.

Ku­va­kaap­paus Ha­vai­jin yli­opis­ton vi­deol­ta näyt­tää East Is­lan­din en­nen ka­toa­mis­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.