Face­book pois­ti ku­via alas­to­mis­ta lap­sis­ta

HS Metro - - UUTISET -

Face­boo­kis­ta on kol­men vii­me kuu­kau­den ai­ka­na pois­tet­tu 8,7 mil­joo­naa las­ten alas­to­muut­ta si­säl­tä­vää ku­vaa. Yh­tiö ker­toi asias­ta kes­ki­viik­ko­na.

Ku­vien pois­ta­mi­ses­sa yh­tiön mo­de­raat­to­rit käyt­ti­vät apu­naan ai­em­min sa­las­sa pi­det­tyä oh­jel­mis­toa, jo­ka mer­kit­see las­ten alas­to­muut­ta si­säl­tä­vät ku­vat au­to­maat­ti­ses­ti, ker­toi uu­tis­toi­mis­to Reuters. Apu­naan oh­jel­mis­to käyt­tää ku­va­ko­koel­maa alas­to­mis­ta ai­kui­sis­ta ja vaa­te­te­tuis­ta lap­sis­ta, yh­tiö ker­toi Reu­ter­sin mu­kaan. Ky­se on kei­no­ä­lys­tä ja ko­neop­pi­mi­ses­ta.

Face­boo­kin mu­kaan oh­jel­mis­to te­kee poik­keuk­sia his­to­rial­lis­ten ku­vien ja tai­teen koh­dal­la. Tä­ten esi­mer­kik­si kuu­lui­sa so­ta­va­lo­ku­va, jos­sa alas­ton lap­si juok­see Viet­na­mis­sa pa­koon na­palm­pom­mi­tus­ta, ei to­den­nä­köi­ses­ti jää oh­jel­mis­ton haa­viin.

Face­boo­kil­la on li­säk­si eril­li­nen jär­jes­tel­mä, jo­ka es­tää vi­ran­omais­ten tie­dos­sa ole­van lap- si­por­non pää­ty­mi­sen pal­ve­luun.

It­seop­pi­va oh­jel­mis­to otet­tiin käyt­töön vii­me vuon­na. Sen ker­ro­taan tun­nis­ta­van ku­via, jois­sa on se­kä lap­si et­tä alas­to­muut­ta. Tar­koi­tuk­se­na on es­tää lap­sia sek­sua­li­soi­vaa si­säl­töä pää­ty­mäs­tä pal­ve­luun. Tie­dot­tees­saan Face­book ker­toi, et­tä yh­tiö on teh­nyt toi­men­pi­tei­tä myös ei­sek­su­aa­li­sil­ta vai­kut­ta­vien ku­vien koh­dal­la. Esi­merk­ki­nä yh­tiö mai­nit­si ku­van kyl­vys­sä ole­vas­ta lap­ses­ta.

Eu­roo­pan par­la­men­tin jä­se­net vaa­ti­vat torstaina hy­väk­sy­tys­sä pää­tös­lausel­mas­sa, et­tä Face­book an­taa EU:lle lu­van ar­vioi­da, mi­ten käyt­tä­jien tie­to­suo­ja pal­ve­lus­sa to­teu­tuu.

It­seop­pi­va oh­jel­mis­to otet­tiin käyt­töön vii­me vuon­na.

Face­book on lu­van­nut no­peut­taa kiel­le­tyn ma­te­ri­aa­lin pois­ta­mis­ta pal­ve­luis­taan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.