Mo­bii­lioh­jeet

HS Metro - - HUPIKLUBI -

Lu­ki­jan ku­vat. Nap­paa ku­va pu­he­li­mel­la­si ja lä­he­tä se MMS-vies­ti­nä nu­me­roon 17181. Ker­ro vies­tis­sä (max 500 merk­kiä), mis­sä olet ot­ta­nut ku­van, mi­tä sii­nä ta­pah­tuu ja oma ni­me­si. Ku­via jul­kais­taan HS Met­ros­sa, Metro.fi:ssä, HS.fi:ssä ja Hel­sin­gin Sa­no­mis­sa. Palk­kio. Mak­sam­me pai­ne­tuis­sa leh­dis­sä jul­kais­tuis­ta ku­vis­ta vä­hin­tään 20 eu­ron palk­kion. Palk­kio mak­se­taan vain yh­den ker­ran. Oh­jeet palk­kion saa­mi­sek­si lä­he­täm­me teks­ti­vies­til­lä muu­ta­man vii­kon ku­lues­sa. Palk­kiois­ta suo­ri­te­taan en­na­kon­pi­dä­tys. Mul­ti­me­dia­vies­tin hin­ta on 0,60 eu­roa. Lä­het­täes­sä­si ku­van jul­kais­ta­vak­si myön­nät Sa­no­ma Me­dia Fin­land Oy:lle kaik­ki oi­keu­det ku­vaan, edel­leen­luo­vu­tusoi­keus mu­kaan lu­kien. Ku­van lä­het­tä- jä vas­taa sii­tä, et­tä hä­nel­lä on oi­keus myön­tää edel­lä mai­ni­tut oi­keu­det Sa­no­ma Me­dia Fin­land Oy:lle. Tä­mä kos­kee myös säh­kö­pos­til­la lä­he­tet­ty­jä ja metro.fi-pal­ve­luun la­dat­tu­ja ku­via. Teks­ta­rit. Kir­joi­ta vies­tiin kom­ment­ti­si se­kä ni­mi­merk­ki­si ja lä­he­tä vies­ti nu­me­roon 17181. Avain­sa­naa ei tar­vi­ta. Pal­ve­lu toi­mii DNA:n, Eli­san, Ko­lum­buk­sen, Sau­na­lah­den, So­ne­ran ja Te­le Fin­lan­din liit­ty­mis­tä. Teks­ti­vies­tin hin­ta on 0,60 eu­roa. Toi­mi­tus va­lit­see ja kä­sit­te­lee teks­ti­vies­ti­pals­tan kir­joi­tuk­set. .

Lu­ki­jan­ko­lum­nioh­jeet

Metro.fi. Me­ne osoit­tee­seen www.metro.fi ja pai­na yl­hääl­tä ”lä­he­tä”. Pi­tuus 1900–2100 merk­kiä. Ko­lum­nin kir­joi­tus­ken­täs­sä on las­ku­ri, jos­ta näet, mil­loin ko­lum­ni on so­pi­van pi­tui­nen. Muis­ta, et­tä merk­ki­mää­rään las­ke­taan myös vä­li­lyön­nit. Vain omal­la ku­val­la ja ni­mel­lä teh­dyt ko­lum­nit voi­daan jul­kais­ta. Jul­kais­ta­vien ko­lum­nien va­lin­nas­ta päät­tää Met­ron toi­mi­tus. Toi­mi­tus myös mah­dol­li­ses­ti muok­kaa jul­kais­ta­via teks­te­jä. HS Met­ros­sa jul­kais­tuis­ta ko­lum­neis­ta mak­se­taan 100 eu­ron palk­kio. Otam­me yh­teyt­tä palk­kion saa­jiin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.