Suur­lä­het­ti­läs löy­si vai­mon­sa­kin kir­jas­tos­ta

HS Metro - - WKD -

Yh­dys­val­tain suur­lä­het­ti­läs Ro­bert Pence pu­hui torstaina Hel­sin­gin kir­ja­mes­su­jen ava­jais­pu­hees­saan kir­jo­jen ja kir­jas­to­jen mer­ki­tyk­ses­tä yh­teis­kun­nal­le. Yhdysvallat on mes­su­jen tee­ma­maa.

”Ne, jot­ka ha­lua­vat alis­taa kan­san, käy­vät kir­jo­jen ja kir­jas­to­jen kimp­puun”, hän to­te­si.

”Se joh­tuu sii­tä, et­tä he pel­kää­vät kir­jo­ja. Kir­jat in­nos­ta­vat ih­mi­siä, sil­lä kir­joil­la on vain yk­si tar­koi­tus: saa­da lu­ki­jois­sa ai­kaan jo­ku reak­tio.”

Pence nä­ki, et­tä juu­ri lu­ke­mi­sen avul­la voi­daan luo­da yh­teis- ym­mär­rys­tä se­kä ta­voi­tel­la pa­rem­paa ih­mi­syyt­tä.

”Kir­jat opet­ta­vat meil­le, mi­ten olem­me pa­rem­pia ih­mi­siä ja mi­ten väl­täm­me ole­mas­ta hy­vien ih­mis­ten vas­ta­koh­tia.”

Pence muis­tut­ti, et­tä kir­jas­tot ovat muis­tior­ga­ni­saa­tioi­ta, joi­hin säi­lö­tään tie­toa se­kä men­nees­tä et­tä ny­kyi­syy­des­tä.

Pu­hees­saan hän pal­jas­ti, et­tä on työs­ken­nel­lyt kir­jas­tos­sa. Hän tie­na­si opin­to­ra­ho­ja hyl­lyt­tä­mäl­lä yli­opis­ton kir­jas­ton kir­jo­ja vii­den vuo­den ajan.

”Ja siel­lä ta­pa­sin myös vai­mo­ni”, suur­lä­het­ti­läs ker­toi.

Kir­jo­jen ja kir­jas­to­jen mer­ki­tys ko­ros­tui suur­lä­het­ti­lään pu­hees­sa suh­tees­sa po­li­tiik­kaan. Hän ha­ki esi­merk­kin­sä kui­ten­kin vuo­si­sa­to­jen ta­kaa muis­tut­taes­saan his­to­rian suur­ten kir­jas­to­jen me­ne­tyk­sis­tä ta­hal­laan sy­ty­te­tyis­sä tu­li­pa­lois­sa.

Hän mai­nit­si eri­tyi­ses­ti al­ku­pe­räi­sen ”tur­huuk­sien ro­vion”, jo­ka ta­pah­tui Fi­renzes­sä 1497. Siel­lä do­mi­ni­kaa­ni­munk­ki Gi­ro­la­mo Sa­vo­na­ro­lan kan­nat­ta­jat polt­ti­vat kir­jo­ja ja mui­ta ylel­li­syys­tar­vik­kei­ta vas­tus­taak­seen maal­lis­ta kult­tuu­ria ja tai­det­ta.

Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Do­nald Trump on tun­net­tu sii­tä, et­tei hän juu­ri lue kir­jo­ja. Hä­nen hal­lin­nos­taan on kir­joi­tet­tu usei­ta pal­jas­tus­kir­jo­ja.

Trump on hyö­kän­nyt voi­mak­kaas­ti esi­mer­kik­si Bob Woodwar­din ja Mic­heal Wolf­fin kir­jo­ja vas­taan. Trump yrit­ti ko­ko­naan es­tää Wolf­fin kir­jan jul­kai­sun.

Ro­bert Pence osal­lis­tui Suzy­puo­li­son­sa kans­sa Kir­ja­mes­su­jen ava­jai­siin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.