MUSE HALUSI TEHDÄ NYT HUMAANIMMAN ALBUMIN

Suo­sik­kiyh­tye kyl­läs­tyi edel­li­sen le­vyn tek­no­lo­gia­pai­na­jai­seen.

HS Metro - - FRONT PAGE - TALVIO OT­TO

Musen rum­pa­li Do­mi­nic Howard, 40, no­jaa taak­se­päin soh­val­la le­vy-yh­tiön­sä neu­vot­te­lu­huo­nees­sa ja hy­myi­lee. Ku­vit­te­len Dro­nes-le­vyn jäl­keen teh­dyn 15 kuu­kau­den, 132 aree­na­kon­ser­tin kier­tu­een ol­leen niin ras­kas ru­pea­ma, et­tä Howard näyt­tää nyt ikäis­tään van­hem­mal­ta.

Dro­nes ni­mit­täin oli ras­kas le­vy. Se kä­sit­te­li len­no­keil­la käy­tyä etä­so­dan­käyn­tiä dys­toop­pi­seen tyy­liin. Vaih­te­le­vas­ta vas­taa­no­tos­ta huo­li­mat­ta si­tä myy­tiin yli mil­joo­na kap­pa­let­ta. Se me­ni lis­tayk­kö­sek­si 21 maas­sa, muun muas­sa Suo­mes­sa.

”Sen päät­teek­si olim­me vain uu­pu­nei­ta, osit­tain tie­tyis­tä kei­kois­ta­kin, mut­ta pää­osin show’n tun­nel­mas­ta ja tee­mas­ta. Se oli synk­kä, pa­haen­tei­nen ja pe­lot­ta­va”, Howard muis­te­lee.

”Sen jäl­keen ha­lusim­me vain jo­tain hu­maa­nia. Pääs­tä ko­tiin. Saa­da ha­lauk­sia.”

Ko­ke­mus oli tuo­rees­sa muis­tis­sa, kun yh­tye al­koi työs­tää seu­raa­vaa le­vy­ään.

”Täl­lä ker­taa pää­tim­me, et­tä em­me tee kon­sep­ti­le­vyä, vaan vain hy­vän le­vyn, jo­ka ei ole si­dot­tu mi­hin­kään yh­teen tee­maan”, Howard jat­kaa.

Kon­sep­ti­le­vyik­si kut­su­taan al­bu­mei­ta, joi­den kap­pa­leet muo­dos­ta­vat yh­te­näi­sen ko­ko­nai­suu­den, ku­ten vaik­ka­pa Pink Flo­y­din The Wall.

”Mut­ta sit­ten kek­sim­me ni­men Si­mu­la­tion Theo­ry ja aloim­me ank­ku­roi­da kap­pa­lei­ta sii­hen. Ei niin, et­tä kaik­ki le­vyn kap­pa­leet jo­ten­kin kä­sit­te­li­si­vät pyr­ki­mys­tä ir­rot­tau­tua to­del­li­suu­des­ta, kos­ka siel­lä jou­kos­sa on rak­kaus­lau­lu­ja­kin, mut­ta kun aloim­me ra­ken­taa le­vyn vi­su­aa­lis­ta il­met­tä, niin yh­täk­kiä ko­ko­nai­suus al­koi­kin taas muis­tut­taa kon­sep­ti­le­vyä”, Howard to­te­aa.

Si­mu­la­tion Theo­ryn neon­vä­reis­sä hoh­kaa­van kan­nen on suun­ni­tel­lut Ky­le Lam­bert, jon­ka St­ran­ger Things -sar­jaan suun­nit­te­le­ma ju­lis­te am­men­si hä­peä­mät­tö­mäs­ti 1980-lu­vun nos­tal­gias­ta. Nos­tal­gian tar­joa­ma to­del­li­suus­pa­ko on myös Si­mu­la­tion Theo­ryn yti­mes­sä. Tek­no­lo­gian ke­hit­tyes­sä muun muas­sa viihde-elekt­ro­nii­kan tar­joa­ma vir­tu­aa­li­to­del­li­suus muut­tuu niin rea­lis­ti­sek­si, et­tä si­tä ei enää ero­ta oi­keas­ta kä­sin kos­ke­tel­ta­vas­ta to­del­li­suu­des­ta, Howard ku­vai­lee.

”Kes­kei­nen aja­tus on, et­tä me eläm­me si­mu­laa­tios­sa. Et­tä ih­mis­kun­ta on yhä riip­pu­vai­sem­pi tie­to­ko­ne­si­mu­loin­neis­ta, eri­tyi­ses­ti tie­tees­sä”, hän tar­ken­taa.

Ruot­sa­lai­nen fi­lo­so­fi Niklas Bo­ström on kir­joit­ta­nut ai­hees­ta ja hä­nen kir­jan­sa toi­mi­vat Musen lau­la­jan Matt­hew Bel­la­myn ins­pi­raa­tio­na, kun hän kek­si ni­men ja suun­nan le­vyl­le.

Musen Si­mu­la­tion Theo­ry (War­ner) il­mes­tyy 9.11. Yh­tye läh­tee myös kier­tu­eel­le 2019. Suo­men-keik­ka on 18.6.

”Ha­lusim­me vain jo­tain hu­maa­nia. Saa­da ha­lauk­sia.” Do­mi­nic Howard

SERGIO PEREZ / REU­TERS

Musen Do­mi­nic Howard, Matt Bel­la­my ja Ch­ris Wols­ten­hol­me osal­lis­tui­vat Music TV:n pal­kin­to­gaa­laan vii­me sun­nun­tai­na Es­pan­jan Bil­baos­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.