Mää­rän­pää Töö­lös­sä

HS Metro - - TO - RAIMO ILASKIVI metro.lu­ki­jat@hs.fi

Pa­la­taan vuo­teen 1938. Kym­men­vuo­tias pik­ku­poi­ka oli van­hem­pien­sa ja sis­kon­sa kans­sa en­si mat­kal­la Hel­sin­gis­sä. Kor­kea­saa­res­sa oli käy­ty, Kap­pe­lis­sa syö­ty jää­te­löt ja sit­ten Poh­joisEspla­na­dia pit­kin eteen­päin. ”Kat­so, Man­ner­heim” – äi­ti­ni ny­käi­si ja osoit­ti sil­loi­sen Wes­ter­lun­din musiik­ki­kau­pan oves­ta koh­ti kadulla odot­ta­vaa au­toa as­tu­vaa her­ras­mies­tä, au­ton ovea so­ta­mies pi­ti avoin­na. Mies vil­kai­si ja hy­myi­li, kuu­li kai huo­mau­tuk­sen. Ta­paa­mi­nen jäi mie­leen.

So­ta oli ohi, vuo­det vie­ri­neet, ikää kart­tu­nut. Tu­li­vat opis­ke­lu­vuo­det ja sit­ten työ­pai­kat. Asun­to löy­tyi to­del­li­sel­la kier­to­mat­kal­la ym­pä­ri kau­pun­gin vä­li­py­säk­kei­nä Kä­py­lä, Pu­na­vuo­ri, Poh­joisHaa­ga, Nie­men­mä­ki, Kuusi­saa­ri, kau­pun­gin­joh­ta­jan vir­ka-asun­to Alek­san­te­rin­ka­dul­la, Munk­ki­nie­mi ja lo­puk­si Töö­lö, Ru­ne­ber­gin­ka­tu Töö­lön­to­rin nur­kil­la. Tän­ne on ase­tut­tu, lie­kö sit­ten mää­rän­pää en­nen Kor­keim­man kut­sua.

Ei Töö­lö ihan tun­te­ma­ton­ta aluet­ta ai­em­min­kaan ol­lut. Mo­ni tut­ta­va asui tääl­lä, Ad­lo­nis­sa oli käy­ty elo­ku­vis­sa, Töö­lön­to­ri tun­tu­nut mu­ka­val­ta kei­taal­ta. Piak­koin, ei to­sin ai­van koh­ta, kym­me­nen vuot­ta näil­lä nur­kil­la tu­lee täy­teen.

”Töö­lön­to­ri, kai­ken kes­ki­pis­te!”

Ihan­teel­li­nen asui­na­lue, to­te­sim­me muut­taes­sam­me. Rai­tio­vau­nu- ja bus­si­py­sä­kit muu­ta­man as­ke­leen pääs­sä, kau­pat, kam­paa­mot, pe­su­lat, ra­vin­to­lat Mam­ma Ro­sas­ta ja To­ky­os­ta al­kaen ai­van ko­din tun­tu­mas­sa, ap­teek­ki ja pa­ri kah­vi­laa ka­dun toi­sel­la puo­lel­la. Al­koon jou­tuu sen­tään kä­ve­le­mään to­rin toi­sel­le puo­lel­le, ku­ten tut­ta­va vit­sai­li.

Ja sit­ten Töö­lön­to­ri, kai­ken kes­ki­pis­te! Ke­säl­lä viih­tyi­sä kei­das kah­vi­telt­toi­neen se­kä vi­han­nes- ja mar­ja­tis­kei­neen, mut­ta muu­toin el­vy­tys­tä kai­paa­va. Töö­lön­ka­dun park­ki­hal­li on ter­ve­tul­lut, mut­ta kaik­kia py­sä­köin­ti­mah­dol­li­suuk­sia se ei saa vie­dä. To­ril­le mah­tui­si­vat hy­vin leik­ki­kei­taat lap­sil­le, pik­ku la­va musiik­kia var­ten, jo­ta­kin muu­ta syk­syn pi­meyt­tä ja var­hais­ke­vään tu­loa el­vyt­tä­vää.

Ko­ti­seu­tu se on, Töö­lö!

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.