Kat­to­re­mon­tin ura­koit­si­jal­la usei­ta koh­tei­ta

Ou­lun­ky­läs­sä ro­mah­ta­neen ka­ton ura­koit­si­ja on ra­ken­ta­nut myös Kias­maa.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Ou­lun­ky­läs­sä luok­ka­huo­neen kat­to ro­mah­ti vii­kon­lop­pu­na. Sa­ma fir­ma on kor­jan­nut Kias­maa­kin.

Ou­lun­ky­län ala-as­teen kaik­kien 12 kou­lu­luok­kien kat­to­ra­ken­teet jou­du­taan vah­vis­ta­maan. Syy­nä on rei­lu viik­ko sit­ten ro­mah­ta­nut yh­den luo­kan kat­to. Nyt tie­de­tään, et­tä ka­ton vas­ta val­mis­tu­nees­sa re­mon­tis­sa oli käy­tet­ty ruu­vien si­jas­ta si­lei­tä nau­lo­ja, mi­kä on il­mi­sel­vä vir­he.

”En voi ym­mär­tää si­tä. Sil­le ei ole löy­ty­nyt se­li­tys­tä”, yk­si­kön pääl­lik­kö Sa­ka­ri Heik­ki­nen Hel­sin­gin kau­pun­kiym­pä­ris­tön ra­ken­nut­ta­mis­pal­ve­luis­ta vas­taa ky­sy­myk­seen, mik­si näin on tehty.

”Sii­nä on täy­ty­nyt ol­la taus­tal­la jo­kin vir­he ura­koit­si­jan tie­don­ku­lus­sa.”

Heik­ki­nen on saa­nut vas­tuul­leen tut­kia, mik­si Ou­lun­ky­län ala-as­teen kat­to ro­mah­ti ja ovat­ko mui­den luok­kien ka­tot vaa­ras­sa ro­mah­taa.

”Kaik­kien kou­lun 12 luo­kan ka­tois­ta ava­taan näyt­teek­si osia, ja sen jäl­keen ra­ken­teet vah­vis­te­taan”, Heik­ki­nen ker­too.

Nää­tä­tien Ra­ken­nus­pal­ve­lul­la on vii­me vuo­si­na ol­lut pal­jon eri koh­tei­ta muun muas­sa Hel­sin­gin ydin­kes­kus­tas­sa. Kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen koh­tei­ta on ol­lut muun muas­sa Ny­ky­tai­teen museo Kias­mas­sa, Kam­pin Kes­kuk­ses­sa ja Ylen So­si­aa­li­ta­los­sa.

Vii­mei­sim­pä­nä on val­mis­tu­nut yh­tiön kor­jausu­rak­ka Van­taan Mar­tin­laak­sos­sa: Hä­meen­ky­län kou­lun väis­tö­ti­lat Sa­no­ma­las­sa kon­kurs­si­vuon­na 2017.

JUHANI NIIRANEN / HS

Ou­lun­ky­län kou­lun si­sä­kat­to­le­vy­jen nau­la­kiin­ni­tys on pet­tä­nyt, ja le­vyt ovat ir­ron­neet kat­to­tuo­leis­ta eli kou­lun van­hois­ta lii­ma­puu­ra­ken­teis­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.